Обект на настоящата процедура е “строителство” с предмет : Избор на изпълнител за извършване на строителни работи[…]

BG-с.Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bgМясто/места за контакт: Община КовачевциИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е “строителство” с предмет : Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект “Активност сред природата за всички”. Строителните работи включват: санитарно почистване, подрязване и извозване на клони и треви; настилки; зона централен подход; зона спорт за всеки; зона веселите шахматисти и картоиграчи; зона пътя на малките и големите откриватели; зона пътя на пътешественика; зона за спорт и почивка и зона за релаксация и разходки. СМР включват отсичане и изкореняване на стари дървета, почистване на съществуваща настилка, настилка от филц, доставка и монтаж на дървени шайби, дървен брод от дървени стъпки, ремонт съществуваща чешма, указателна табела, доставка и монтаж на пейки, кош за отпадъци, спортни съоръжения за катерене, гимнастическо съоръжение, люлка, съоръжение крепост, тунел, къща магазин, съоръжение влак, съоръжение кораб, маса за тенис, беседка, парково осветление, предпазен парапет за мост, разчертаване на зона за федербал и народна топка, указателни табели. Конкретните характеристики и обем са описани в техническата спецификация и инвестиционен проект, неразделна част от публичната покана, придържането към които е задължително за кандидатите при съставяне на офертите им и при изпълнение на поръчката. Инвестиционният проект и техническите спецификации са достъпни на интернет страницата на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212100, 45212120, 45212140Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове
Съоръжения за отдих

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата процедура е “строителство” с предмет : Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект “Активност сред природата за всички”. Строителните работи включват: санитарно почистване, подрязване и извозване на клони и треви; настилки; зона централен подход; зона спорт за всеки; зона веселите шахматисти и картоиграчи; зона пътя на малките и големите откриватели; зона пътя на пътешественика; зона за спорт и почивка и зона за релаксация и разходки. СМР включват отсичане и изкореняване на стари дървета, почистване на съществуваща настилка, настилка от филц, доставка и монтаж на дървени шайби, дървен брод от дървени стъпки, ремонт съществуваща чешма, указателна табела, доставка и монтаж на пейки, кош за отпадъци, спортни съоръжения за катерене, гимнастическо съоръжение, люлка, съоръжение крепост, тунел, къща магазин, съоръжение влак, съоръжение кораб, маса за тенис, беседка, парково осветление, предпазен парапет за мост, разчертаване на зона за федербал и народна топка, указателни табели. Конкретните характеристики и обем са описани в техническата спецификация и инвестиционен проект, неразделна част от публичната покана, придържането към които е задължително за кандидатите при съставяне на офертите им и при изпълнение на поръчката. Инвестиционният проект и техническите спецификации са достъпни на интернет страницата на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34351 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години в зависимост от датата на регистрация сходно с премета на поръчката строителство. *Под сходно строителство с предмета на поръчката се приема:строителство и/или изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на паркове, екопътеки, зони за релакс, отдих и спорт;Обстоятелството се декларира със Списък-Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнено сходно строителство за последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.За посоченото строителство, сходно с предмета на поръчката, Справката трябва да е придружена от:- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или-удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
– копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;*Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, посочените минимални изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.**При участие на подизпълнител/и изискването по т.3.1 се прилага. към тях съобразно вида и дела на тяхното участие.Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи VI /шеста / категория. Изискването се доказва с копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. Вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискването се отнася за лицата в обединението, които ще извършват строителна дейност в съответствие с правилото на чл.25, ал.8 от ЗОП.Участникът трябва да разполага с екип от технически експерти, предвиден за изпълнение на поръчката, който отговаря на следните условия:Технически ръководител на обекта:Квалификация: Висше образование, степен „магистър” в областта, специалност ПГС или еквивалентно образование.Общ професионален опит: минимум 5 /пет/ години.Специфичен опит: През последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата да е изпълнявал длъжност „Технически ръководител” на минимум един обект с еднакъв или сходен предмет с предмета на поръчката : строителство и/или изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на паркове, екопътеки, зони за релакс, отдих и спорт.Координатор/специалист по безопасност и здраве:Квалификация: Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ;Специфичен опит: Минимум 3 години опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве.Обстоятелствата се декларират със Списък-Справка по чл.51, ал.1, т.4 и за инженерно-техническия екип по образец. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които – Продлжава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се оценяват при прилагане на критерия «икономически най-изгодна оценка».Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение – П1 100 10 %
2. Техническо предложение –П2 100 40 %
3. Ценово предложение – П3 100 50 %
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %
ВАЖНО!!!! Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнението на поръчката – ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим, когато е приложимо.*В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, изискването по т. 3 трябва да се изпълни общо от обединението като цяло.Специфични изисквания към влаганите материали- При изготвяне на предложенията следва да се има предвид, че поръчката е финансирана от проект на ЕС и за вложените материали и продукти следва да се представи сертификат за произход;Избраният за изпълнител кандидат при изпълнение на договора следва да доказва произхода на строителните материали и продукти с документи от фирмите производители или доставчици.Пълен достъп до Документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Община Ковачевци – http://kovachevtsi.com/?page_id=4326,раздел „Профил на купувача”.Заинтересованите лица могат да получат документация за участие в процедурата в сградата на общинска администрация i=.Ковачевци – адрес: с. Ковачевци 2450, област Перник, всеки работен ден в срока на валидност на поканата между 8.00 и 12.00 и 13.00 и 17.00 часа, от стая 1 в общинска администрация Ковачевци. Заинтересованите кандидати могат да получат документацията по куриер/поща за тяхна сметка. В този случай, участниците следва да подадат искане с приложено сканирано копие на платежен документ по поща, факс или на е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg. Цената за получаване на документацията за участие по този ред е в размер на 10 лв. /десет лева/, след заплащане на сумата по следната банкова сметка: Банка: Интернешънъл Асет Банк АД Банкова сметка (IBAN): BG57IBG74788400576000 Банков код (BIC): IABGBGSF код за вид плащане: 447000. Офертата се представя в един оригинал и на електронен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на Възложителя – община Ковачевци 2450, област Перник, Офертата се надписва със следния текст:
ДО ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ с.Ковачевци 2450, Област Перник Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана за Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект „Активност сред природата за всички“ наименование на участника адрес за кореспонденция телефон: факс:електронен адрес: представител. Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на публично заседание на 17.03.2015 г. от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация Ковачевци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015