Обектът на поръчката е “Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП “ДГС[…]

BG-Самоков

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Самоков към Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, бул. Софийско шосе № 20, За: Катерина Илчова, Република България 2000, Самоков, Тел.: 0885 306573, E-mail: dgs_samokov@abv.bg, Факс: 0722 66874Място/места за контакт: ТП ДГС СамоковИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgs-samokov.com.Адрес на профила на купувача: www.dgs-samokov.com / www.uzdp.bg/bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на поръчката е “Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП “ДГС Самоков”.
Поръчката е разделена на две обособени позиции:
-Обособена позиция № 1- “Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП “ДГС Самоков”
-Обособена позиция № 2 – “Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП “ДГС Самоков”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64120000Описание:
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Куриерски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща прогнозна стойност: общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 1100.00лв. (хиляда и сто лева) без ДДС, разпределена както следва:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”” – 600.00лв. (шестстотин лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”” – 500.00 лв. (петстотин лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ТП “ДГС Самоков” находяща се в гр. Самоков, бул. “Софийско шосе” № 20

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция № 1 : Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на ТП „ДГС Самоков” чрез универсални и допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги.
I. Универсална пощенска услуга включва:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;
б/ малки пакети до 2 кг.
2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока/.
3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”.
II. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга– „известие за доставяне” /обратна разписка/.
Събирането и доставянето на пратките по т. І и т. ІІ се извършва веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следния адрес: административна сграда на ТП „ДГС Самоков”, гр. Самоков, бул. „Софийско шосе” № 20

За Обособена позиция № 2: Изпълнението на поръчката включва приемане, превозване, доставяне, връчване и – при поискване от Възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки.
Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва по предварителна заявка на Възложителя всеки работен ден от седмицата, от 09.00 часа до 16.00 часа, от и на следния адрес:
административна сграда на ТП „ДГС Самоков, гр. Самоков, бул. „Софийско шосе ”№ 20
Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон,факс и електронна поща.
Дестинации – от ТП „ДГС Самоков” до получатели в страната и чужбина.
Изпълнителят задължително следва при поискване да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя – пликове, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник може да кандидатства за една или и за двете обособени позиции.
Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва Оферта за участие в публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „ДГС Самоков” и съответно за обособената позиция за която участват, и се посочва пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел.адрес.
Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл.101”в”от ЗОП.
13.1. Офертите трябва да бъдат получени до 16:00 часа на 06.03.2014г. на адреса на ТП „ДГС Самоков”, гр. Самоков, бул.”Софийско шосе” № 20, подадени на място, по пощата или с куриер. Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата трябва да бъде подписана от оферента или от лицето, което по закон го представлява.
Офертата изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП ”ДГС Самоков” в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника.
Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 09.03.2015 г. от 14:00 часа. Могат да присъстват представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения.
Документация за участие и допълнителна информация може да бъде получена в администрацията на ТП „ДГС Самоков”, гр. Самоков, бул.”Софийско шосе” № 20 или на адрес www.uzdp.bg. и www.dgs-samokov.com – Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015