Избор на изпълнител за доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар[…]

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна Здравноосигурителна каса – Видин, Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2, За: Елеонора Цолова Микова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811Място/места за контакт: Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: /www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/253.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар в РЗОК – Видин.
1.Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно ценовото предложение.
2.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство.
3.Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура незабавно след доставката. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5/пет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка.
4.При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни.
5.Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000Описание:
Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

43 артикула по справка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Видин, бул „Панония” № 2

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон.
2.Да са регистрирани като администратор на лични данни от комисията за защита на личните данни.
3.Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП
4.Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на територията на гр.Видин, в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части.
5.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя.
6.При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.
7.Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/253

Информация се получава на адрес: гр.Видин, бул. ” Панония ” № 2 п.к.2. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 16.30ч. в деловодството на РЗОК Видин с краен срок до 18.03.2015г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се депозира лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 19.03.2015 г. в 10.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015