“Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи[…]

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул. Търговска № 13, За: Мариана Милева, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88036, E-mail: sd_elhovo@abv.bg, Факс: 0478 88034Място/места за контакт: Община Елхово, служба Социални дейностиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.Адрес на профила на купувача: http://www.elhovobg.org/?cat=8.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания и Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания, гр. Елхово”
Дейност 1:
Ежедневното приготвяне и доставката на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания гр. Елхово, ул. “Чаталджа” № 4А.
Дейност 2:
Ежедневното приготвяне и доставката на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания гр. Елхово, ул. “Чаталджа” №6.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Потребители на услугата ще бъдат деца и лица настанени в 2 бр. Център за настаняване от семеен тип гр. Елхово, находящи се в гр. Елхово, ул. “Чаталджа” № 4А и “Чаталджа” № 6. Броят на потребителите е до 22 лица. Директора на СУД, един ден преди приготвяне на храната уведомява Изпълнителя за броя на порциите и броя на сухите продукти при настъпила промяна в броя на хранещите се лица. Доставките ще се извършват ежедневно, по предварителна заявка на Възложителя, в количества посочени в заявката. Заявките могат да бъдат подавани до Изпълнителя писмено, по телефон или факс. В тридневен срок от
получаване на седмичната заявка, Изпълнителят предоставя меню за следващата седмица за съгласуване с Директора на СУД.
Ежедневното меню включва следния брой хранения, като всяко хранене съдържа следния брой ястия, напитки и сухи продукти:
– Закуска + напитка ( чай или прясно мляко, или нектар, или плодово пюре, или айрян, или плодов сок);
– Междинна закуска в 10 часа (само за ЦНСТ-Елхово, адрес: гр. Елхово, ул. “Чаталджа” № 4А);
– Обяд – минимум три ястия и хляб;
– Следобедна закуска;
– Вечеря – минимум две ястия и хляб.
Броят на порциите може да бъде различен за закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря в зависимост от броя на лицата, намиращи се в ЦНСТ. Доставките ще се осъществяват франко: По Дейност 1 – до сградата на Център за настаняване от семеен тип на деца/ младежи с увреждания, гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Чаталджа” № 4А; По Дейност 2 – до сградата на Център за настаняване от семеен тип на деца/ младежи без увреждания, гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Чаталджа” № 6.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34748 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Елхово, Област Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва:
а) Участниците трябва да разполагат с минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което е регистрирано в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ / РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. За чуждестранни участници – еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по седалището им;
б) Участниците трябва да разполагат с минимум с 1 бр. обект за производство и/или търговия с храни, регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ / РЗИ, съгласно чл. 12 от Закона за храните, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. За чуждестранни участници – еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по седалището им;
в) Участниците трябва да разполагат с Доказателство за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и/или търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, или еквивалентни. За чуждестранни участници – еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по седалището им. Горното обстоятелство, участникът може да докаже и с декларация-свободен текст, в която изрично е записан текста: „Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни”.
В случай, че участникът е сертифициран и представи сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти или ISO 9001:2000 – Система за управление на качеството не е необходимо да има декларация удостоверяваща, че кандидатът има разработена и внедрена НАССР система.
г) Участниците трябва да имат през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) съответно – минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката.
Доставки сходни с предмета на поръчката са доставки на готова храна за консумация (закуски, обяди, вечери) на възложители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отворят на 09.03.2015г. в 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Елхово в гр.Елхово, ул.”Търговска”13.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015