Предметът на настоящата поръчка “Избор на изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ” включва избор на изпълнител,[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп 33, За: инж. Пламен Петров – Р-л ПП Пречистване, Република България 9010, Варна, Тел.: 0887 491639, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=122.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка “Избор на изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ” включва избор на изпълнител, който да приема утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места с код 190805, предназначени за биологична рекултивация на терени, за които има съответно одобрени проекти. Изпълнителят следва да бъде оператор на депо, притежаващ Разрешение за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по реда на Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 53 от 13.07.2013 г./, разполагащ с терен за рекултивация с одобрен проект в границите на община Варна. Утайките ще се транспортират периодично със собствен транспорт на възложителя от площадката за временно съхранение на утайки на ПСОВ – Варна – с. Тополи, община Варна, местност Клисе баир. Извозените и предадени от Възложителя количества утайки ще се удостоверяват с подписване на приемо-предавателни протоколи. Разстилането на утайките на площадката на депото следва да се извършва от оператора на депото за негова сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000Описание:
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на предаваните и приемани утайки за рекултивация следва да бъде до 22 000 м3 за целия срок на договора

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Тополи, община Варна и местонахождението на терените за рекултивация на изпълнителя на територията на община Варна.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

– Срок на договора за изпълнение – дванадесет месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
– Начин на плащане – ежемесечно, в лева, по банков път, след представяне на надлежно оформени фактури. Плащането ще се извършва отложено до 30 дни от датата на представяне на фактура.
– Извозените и предадени от Възложителя количества утайки ще се удостоверяват с подписване на приемо-предавателни протоколи, подписани от представители на възложителя и изпълнителя, и изготвена въз основа на него фактура.
– Участникът следва да притежава Разрешение /или еквивалентен документ/ за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по реда на Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 53 от 13.07.2013 г./;
– Участникът трябва да разполага с терен/и за рекултивация в границите на община Варна*, за който има одобрен проект/и.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец/, в която се включват опис на документите в офертата и следните данни за участника:
– Когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
a.Наименование на участника, ЕИК;
b.Адрес на управление;
c.Адрес за кореспонденция;
d.Представляващ участника (трите имена, длъжност);
e.телефон, факс, електронен адрес;
f.банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
– Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
– Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
2.Валидно разрешение /или еквивалентен документ/ за дейности по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по реда на Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 53 от 13.07.2013 г./. Представя се заверено от участника копие;
3.Одобрени проекти и други документи, доказващи че участникът разполага с терен/и за рекултивация в границите на община Варна – заверени от участника копия.
4.Предлагана цена /по образец/, с валидност 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти;
ВАЖНО!!! Участниците оферират цена за приемане на 1 кубичен метър утайки, която следва да включва всички реални разходи на изпълнителя. Не се допускат предложения, които съдържат цени с повече от два знака след десетичната запетая. Размерът на предлаганата цена следва да е съобразен с обема утайки, който е обект на поръчката и с нейната прогнoзна стойност. Произведението на единичната цена и количеството утайки, следва да не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.
5.Техническо предложение /по образец/, с валидност 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Документите, описани в по-горе, се поставят в непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Избор на изпълнител за приемане на утайки от ПСОВ”
наименование на участника,
адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес
Изготвената оферта се представя от участника или от негов представител лично, или по пощата на адрес: гр. Варна, ул.”Прилеп” №33, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, Деловодство. При изпращане на оферта по пощата следва да се има предвид, че същата следва да бъде получена в деловодството на „ВиК – Варна“ ООД до крайната дата и час, обявени за това.
Отварянето на офертите ще се извърши на 19.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателна зала № 2 на Централно управление на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна, ул.”Прилеп” №33. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето.
Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши съгласно реда, определен от Възложителя в Глава Четвърта, раздел II от Вътрешните правила на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по чл. 8б от ЗОП за провеждане на обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015