„Извършване на пробовземане и лабораторни анализи на: 1.Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината”, в[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. Московска № 33, За: Росина Димитрова, България 1000, София, Тел.: 02 9041365, E-mail: ratanasova@sofia.bg, Факс: 02 9377312Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесии, ул. Париж № 3Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=23365&tabId=1&mode=edit.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на пробовземане и лабораторни анализи на:
1.Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината”, в изпълнение на условия от КР № 431-Н0/2012 г. на Столична община за „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – Депо за неопасни отпадъци „Садината”
2.Инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, в изпълнение на условия от КР № 481-Н0/2013 г. на Столична община за „Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71900000Описание:
Лабораторни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническо задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Столична община

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Всеки участник следва да докаже опит в изпълнение на услуги сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Услуги сходни с предмета на поръчката са извършване на пробовземане и лабораторни анализи (мониторинг) на депа за неопасни отпадъци и/или инсталации за третиране на отпадъци.
1.1. За доказване на горепосоченото изискване, участникът следва да приложи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на оферти – съгласно Образец №4. Като доказателства за изпълнение на посочените в списъка услуги, участниците представят: – удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или – посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. Удостоверението се представя като заверено от участника копие. В представения документ да има информация за обхвата на услугите, периода на изпълнение и вида на изследванията/анализите.
2.Участникът следва да докаже, че лабораторията с която ще извършва всички пробовземания и лабораторни изследвания/анализи, е акредитирана за извършване на същите.
2.1.За доказване на горепосоченото участникът следва да представи копие на сертификат или друг документ, съгласно нормативната уредба на Република България, доказващ наличие на необходимата акредитация и/или да посочи на публичен регистър, в който може да бъде установена изисканата информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложената най-ниска обща стойност, съгласно т. 14 от ценовото предложение получава максималния брой точки.
Точките на предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:
С1 = (С мин) / С*100
С мин е стойността на най – ниската предложена обща стойност (без ДДС);
С е стойността, която се оценява от съответното ценово предложение (без ДДС);
С 1 – Оценката на участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Оферта – Образец №1.
2. Ценово предложение – Образец №2.
3. Техническо предложение – Образец № 3.
4. Списък на на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката – Образец № 4.
5. Kопие на сертификат или друг документ, съгласно нормативната уредба на Република България, доказващ наличие на необходимата акредитация и/или да посочи на публичен регистър, в който може да бъде установена изисканата информация.
ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.
Oбразците са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, “Профил на купувача”
Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис.
При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката в една от следните форми:
– банкова гаранция или
– парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN)
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ”Врабча” № 6.
Отварянето на офертите ще се състои на 23.03.2015 г. в 13:00 часа, в сградата на Столична община – гр. София – 1000, ул. “Париж” №3, ет.1, ст. 109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015