Поръчката се отнася до избор на изпълнител за извършване на застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на културата, бул. Александър Стамболийски № 17, За: Маргарита Господинова, Малинка Цупарска, Боряна Стойкова, България 1040, София, Тел.: 02 9400946; 02 9400987; 02 9400935, E-mail: m.gospodinova@mc.government.bg, Факс: 02 9818145Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mc.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката се отнася до избор на изпълнител за извършване на застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата по списък

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000Описание:
Финансови и застрахователни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

недвижимите имоти, предмет на застраховане са 22бр. и са описани в документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София и страната

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците трябва да съдържат следните документи:
1. Списък на документите, подписан и подпечатан – поставя се в началото на офертата.
2. Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 3).
3. Посочване на Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес , включително електронен, за кореспонденция. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.
4. Валиден лиценз, издаден по реда на чл.29 от Кодекса за застраховането или валидно разрешение за извършване на застрахователна дейност, издадено по реда на отменения Закон за застраховането, което отговаря на изискванията в §6 от ПЗР на Кодекса за застраховането, а за чуждестранните юридически лица се прилага еквивалентен документ на надзорен орган на държавата, в която са установени.
5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, попълнена по образец (Приложение № 6) (в оригинал ). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
6. Списък на представителствата (клонове, офиси) на застрахователя с посочване на адрес и телефон.
7. Техническо предложение – по образец (Приложение № 4). Техническото предложение трябва да съдържа кратко описание на дейността на участника с посочване на опит в съответната дейност и наличие на възможности за изпълнение на поръчката.
8. Ценово предложение – по образец (Приложение № 5).
9. Общи условия на застрахователя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Стойност на застрахователната премия (Пр) – 70 точки.
2. Брой допълнително покрити рискове, извън основното покритие (ДР) – 15 точки.
3. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения в календарни дни (С) – 15 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на интернет сайта на Министерството на културата.

Участниците ще бъдат уведомени писмено за датата и часа на отваряне на постъпилите оферти, а съобщение за това ще бъде публикувано в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015