Предмет на поръчката: Охранителни услуги Код по CVP: 79713000 Срок на договора: 12 месеца 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Къде[…]

BG-гр. Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димитър Жеков- ръководител счетоводен отдел, Република България 9450, гр. Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dlstervel@gmail.com, Факс: 05751 2024Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ШуменИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dlstervel.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dlstervel.dpshumen.bg/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Охранителни услуги
Код по CVP: 79713000
Срок на договора: 12 месеца

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Къде ще се извършва)
Обект „Ремонтна работилница” представляващ сграда със ЗП от 74 кв.м., находящ се в отдел 82-1 в ДГТ на територията на ДП „ДЛС Тервел”, ведно с прилежащата му площ

3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ
един охранителен пост

4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
делнични дни 12 ч. нощен наряд, празнични и почивни дни 24ч. Денонощен наряд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

един охранителен пост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект „Ремонтна работилница” представляващ сграда със ЗП от 74 кв.м., находящ се в отдел 82-1 в ДГТ на територията на ДП „ДЛС Тервел”, ведно с прилежащата му площ

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В делнични дни 12 ч. нощен наряд, празнични и почивни дни 24ч. Денонощен наряд, съгласно изискванията на ЗЧОД и приложимата нормативна уредба.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ-Месечни плащания по банков път, в срок до 30 дни от издаване и получаване на фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора – 12 месеца
Срок на валидност на офертите – не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти;
Място на подаване на офертите – гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10
Дата, час и място на отваряне на офертите – 11.00 ч.на 19.03.2015г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10
Адрес на „Профила на купувача” http://dlstervel.dpshumen.bg
Оглед на обекта може да се направи след предварително уговаряне на деня и часа в присъствие на служител на възложителя, в периода на валидност на публичната покана.
Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката.
Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник.

Участниците следва да представят с офертата си документите посочени в списъка на представените документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015