Доставка и раздаване на подкрепителна закуска за учениците от I-IV клас и ПГ на Основно училище “Бачо Киро” гр.Велико[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Бачо Киро, ул. Филип Тотю 20, За: Владимир Николов Николов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 682352, E-mail: b_kiro_school@abv.bgМясто/места за контакт: Велико ТърновоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bkiro.info.Адрес на профила на купувача: www.bkiro.info.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и раздаване на подкрепителна закуска за учениците от I-IV клас и ПГ на Основно училище “Бачо Киро” гр.Велико Търново. Доставката на закуските следва да се извършва ежедневно в учебните дни за учениците от I-IV клас и децата от ПГ от дата на сключването на договора до 19.03.2016г. В училището към деня на публикуването на публичната покана учат 564 ученици и деца от ПГ. По бюджетен план ОУ “Бачо Киро” има възможност да заплаща закуска за един ученик, ежедневно в размер на не повече от 0,36лв. без вкл. ДДС., респективно 0,43лв. с вкл. ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество 564 ученици и деца от ПГ – съгласно броя им по АДМИН. Данните са към датата на публикуване на настоящата покана и подлежат на промяна в хода на изпълнение на порчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33840 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище “Бачо Киро”, гр.Велико Търново, ул. “Филип Тотю” 20

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят изисква:
1 .Кандидатите да са юридически лица, регистрирани по търговския закон.
2. Собственици или наематели на търговският обект, в който ще се приготвят храните(закуските)
3. Доставените закуски следва да отговарят на изскванията на: Наредба 9/от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерство на земеделието и храните; Наредба 37/ 21.07.2009г. на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Наредба 5/ 25.05.2006г. за хигиената на храните; Наредба 4/ 03.02.2015г. за изискаванията към използване на добавки в храните; Наредба 2/ 23.01.2015г. за максимално допустимите количества остатъци от пестициди във или върху храните; Наредба 5/ 09.02.2015г. за определяне на максимално допустими количество на някои замърсители в храните; Наредба за изискванията към бързо замразените храни; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните;
4. Кандидатът следва да доставя закуските със специализирано транспортно средство, отговарящо на изискванията за превоз на храни и след спазване на изискването на нормативната уредба, регулираща превоза на храни до училището.
5. При които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.
6. Които приемат условията на възложителя в тази публична покана, проекта за договор, техническата спецификация и целият набор документи, посочени от възложителя и изискуеми съгласно условията на обществената поръчка.
7. Доставяната закуска трябва да е висококачествена, пълноцена и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейско законодателство, да се приготвя в обекти регистирани по чл.12 от Закона за храните, да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията на ЗХ и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Същата следва да бъде с плънка (млечна, зеленчукова или месна) или пълнеж от млечни продукти, конфитюр или мармалад. Основният компоннт на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на две седмици следва закуските да не се повтарят. Закуската за един ученик или дете от ПГ следва да е с грамаж не по-малко от 120 грама и да са произведени в деня на консумацията.
8. Участникът, определен за изпълнител трябва да доставя и раздава закуските на място, в Основно училище “Бачо Киро” между 07:00-07:30 часа сутринта, като същите бъдат доставяни предварително в опаковки за еднократна употреба, с ненараушена цялост, за да предпазва храната от външни замърсявания и вмешателства, както и да има обозначен срок на годност.
9. Ще бъдат отстранени от участие участници, които не са представили всички изискуеми от възложителя документи, включително не са попълнили изцяло минималното необходимо съдържание на образците, както и участници които не отговарят на изискванията, поставени от възложителя. За участника в избор на изпълнител следва да не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и чл.47 ал.5 от ЗОП.
Всички грешки и разминавания в изписаните с цифри и букви предложения са за сметка и отговорност на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Класирането на офертите се извършва въз основа на критерия “Предложена най-ниска цена при пълно съответствие с всички изискуеми документи и условия от страна на възложителя по обществената поръчка с горепосочения предмет”. Предлаганата цена е за един брой закуски и не може да надвишава 0,36лв. без ДДС (респ. 0,43лв. с вкл. ДДС). Недопостуми са и ще бъдат отстранявани участници с ценови предложения над тези суми.
2. Всеки един от участниците следва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни, съгласно чл.12 от Закона за храните.
3. Не се допуска участие на подизпълнители.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки кандидат е длъжен:
1. Да представи комплект от документи, съпътстващи публичната покана и качени на официалният сайт на Основно училище “Бачо Киро” – гр. Велико Търново www.bkiro.info
2. Офертата, заедно с необходимият набор от съпътствуващи документи следва да се представи в стая номер 202 на Основно училище “Бачо Киро” – гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” 20, в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.
3. Върху пликът следва да бъдат посочени: Името/наименованието на участника, процедурата, за която се представя офертата , адрес за кореспонденция и телефон за контакт. Върху пликът не се поставят никакви други фирмени печати и знаци.
4. При приемане на офертата върху пликът се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. Валидност на офертата не по-малко от 30 дни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015