Предмет на обществената поръчка е: „Поддръжка на обекти на ДП РВД – косене на треви и извозване на растителни[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение, Бул. Брюксел № 1, За: Златко Стателов, Веселин Цветков, РБългария 1540, София, Тел.: 02 9371911, E-mail: veselin.tzvetkov@bulatsa.com, Факс: 02 9803864Място/места за контакт: Отдел Управление на собственосттаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulatsa.com.Адрес на профила на купувача: http://www.bulatsa.com/обществени-поръчки/обществени-поръчки-по-зоп/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е: „Поддръжка на обекти на ДП РВД – косене на треви и извозване на растителни отпадъци“.
Обектите са отделени в три самостоятелни позиции, както следва:
а) обособена позиция № 1 „Поддръжка на обекти на РЦ за ОВД – гр. София – косене на треви и извозване на растителни отпадъци“;
б) обособена позиция № 2 „Поддръжка на обекти на ЛЦ за ОВД – гр. Варна – косене на треви и извозване на растителни отпадъци“;
в) обособена позиция № 3 „Поддръжка на обекти на ЛЦ за ОВД – гр. Бургас – косене на треви и извозване на растителни отпадъци“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77311000Описание:
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествените спецификации за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1.1. към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на градовете София, Варна и Бургас.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са съгласно условията на документацията за избор на изпълнител, достъпна на интернет адрес www.bulatsa.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за избор на изпълнител е достъпна на интернет страницата на Възложителя www.bulatsa.com.
2. Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е както следва:
а) по обособена позиция № 1 – Поддръжка на обекти в РЦ за ОВД – гр. София – 12 000 лева без ДДС;
б) обособена позиция № 2 – Поддръжка на обекти в ЛЦ за ОВД – гр. Варна – до 30 000 лева без ДДС;
в) обособена позиция № 3 – Поддръжка на обекти в ЛЦ за ОВД – гр. Бургас – до 6 000 лева без ДДС.
3. Условия за отваряне на офертите:
– място: ЕЦ за УВД, София 1540, бул. Брюксел № 1;
– дата: 24.03.2015 г.;
– час: 14:00 ч.
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015