‘Доставка на резервни части за експлоатация на уличното[…]

BG-Харманли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Харманли, пл. Възраждане, За: Живко Желязков, Цвета Черкезова, България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525Място/места за контакт: община ХарманлиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-rezervni-chasti-za-ulichno-osvetlenie/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на резервни части за експлоатация на уличното осветление в Община Харманли ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31530000Описание:
Части за лампи и осветителни уреди

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозното количество е подробно описано в Приложение 2 към документацията за участие, достъпно за свободно сваляне от официалната интернет страница на Община Харманли в самостоятелно обособения раздел – Профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33638 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Харманли

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1. Улично осветително тяло с LED 220V IP66 4500K min 2700Lm ъгъл 1500
2. Метален стълб за градинско осветление h 5000 mm монтаж на бетон с фланец Ф175-185 mm отвор Ф80 поцинкован
3. Метална рогатка за стълб градинско осветление поцинкована единична с дължина 300 мм.и ъгъл със стълба 120 0

4. Дросел 100 W SON-T

5. Натриева лампа консумирана мощност 50 W SON-T цокъл Е 27
6. Натриева лампа консумирана мощност 70 W SON-T цокъл Е 27
7. Натриева лампа консумирана мощност 100 W SON-T цокъл Е 40

8. LED лампа 4500К min 2500Lm ъгъл 1500 E27 за монтаж в Улично осветително тяло

9. Енергоспестяваща лампа 32W 4000K Полуспирална енергоспестяваща крушка, цокъл E27 и дълъг живот, Ф на спиралата 68мм, h 156мм
10. Енергоспестяваща лампа 45W 4000K Полуспирална енергоспестяваща крушка, цокъл E27 и дълъг живот, Ф на спиралата 79мм, h 230мм
11. Енергоспестяваща лампа 20W 4300K Полуспирална енергоспестяваща крушка, цокъл E27 и дълъг живот, Ф на спиралата 60мм, h 110мм
12. Енергоспестяваща лампа 24W 4000K енергоспестяваща крушка, , цокъл E27 и дълъг живот, Ф на управление 48мм, h 169мм

13. Луминесцентна шина T4 22W L 740 mm бяла

14. Резервна лампа за шина T4 22W

15. Метал-халогенна лампа с номинална мощност 70 W, цокъл G12, 3500К
16. Метал-халогенна лампа с номинална мощност 70 W, цокъл E27, 3500К
17. Метал-халогенна лампа с номинална мощност 150W, цокъл, E27 3500К
18. Метал-халогенна лампа с номинална мощност 70 W, цокъл Rx7s, 3500К
19. Метал-халогенна лампа с номинална мощност 150W, цокъл Rx7s., 3500К

20. Улично осветително тяло без ПРА- Корпус: алуминиева отливка; Разсейвател: стъкло темперирано; Оптична система: чист алуминий 99,85%; Монтаж: 50 мм;Височина: 22 см.; Дълбочина: 53 см.

21.
22. Програмируемо реле с два изхода (за електромер и осветление)

23. LED лампа 5W MR16 12V L 62mm 4500K 400Lm
24. LED лампа 5W GU10 220V L 62mm 4500K 400Lm
25. LED лампа 5W E27 220V 4500K 400Lm
26. LED лампа 7W E27 220V 4500K 560Lm
27. LED TUBE T8 18W WH 220V 4000K 1600Lm
28. LED тяло Cut-out Ф205mm H max 30 mm 4500K 2400Lm
29. LED прожектор 220V/1200/ IP65 3000-4500K 3000Lm

30. Керамична фасoнга Е27

31. Осветително тяло, тип сфера, съвместимо с крушки от всички енергийни класове; Корпус: полипропилен; Основа: полипропилен; Монтаж: 60 мм.

32. Метална рогатка за стена поцинкована Ф50 (монтажен размер за осветителното тялото)
33. Метална рогатка за железобетонен стълб поцинкована Ф50 под тоководещите жици мотаж със шпилка за стъба .

34. Луминесцентна тръба 18 W Т8 6500К
35. Луминесцентна тръба 36 W Т8 6500К
36. Луминесцентна тръба 14 W T5 4000К
37. Луминесцентна лампа 2U 18W 4300К
38. Луминесцентна лампа 2U 26W 4300К
39. Луминесцентна лампа 4U 26W 4300К
Всички предлагани от участниците стоки, следва да бъдат:
Нови, оригинални и неупотребявани;
Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
Да отговарят на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него);
Да притежават сертификати за произхода на стоките, за които има такива.
В подходяща опаковка срещу повреда по време на транспортирането им.
Гаранционният срок, който се посочва в колана 4 от приложение №2 на предлаганите резервни части за експлоатация на уличното осветление трябва да е минимум една година и същият започва да тече от момента на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. В срока на гаранция (посочен в колона гаранция в години) резервните части се подменят с нови за сметка на изпълнителя . За извършената замяна се съставя протокол .
При доставка, определеният за изпълнител трябва да предаде на Възложителя подписан от него списък на резервните части с пълно описание на техническите им характеристики и техни индивидуални белези/ серийни номера и др./

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка – Икономически най-изгодна оферта
Показателите, по които ще се извърши класирането на участниците с цел определяне на икономически най-изгоднота оферта са:

1.Показател №1 “предлагана цена” П 1 – изразява се с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска цена за изпълнение от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците , умножена с коефициент 40 .
П1= (Ц min/Ц n) х 40, където:
Ц min е най-ниската предложена от участник цена без ДДС
Ц n е оферираната от участник цена без ДДС
2. Показател №2 “Гаранционен срок на резервните части за експлоатация на уличното осветление” П2 – изразява се с число ”К2” представляващо сумата от стойността на съответната позиция разделена на предложената гаранция за съответния артикул , умножена с коефициент 60 , по следната формула:
П2 =( К2 min / К2 на n) x 60, където:
К2=Ст.1 арт. / Г1арт.+ Ст.2 арт. /Г2арт………….. + Ст38 арт. /Г38арт., където
Ст. арт е стойност на артикул;
Г. арт. е гаранция на артикул.
Комплексната оценка КО
Максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 100 точки.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

документацията и приложенията към кея могат да се свалят свободно от: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-rezervni-chasti-za-ulichno-osvetlenie/. Отваряне на офертите: на 13.03.2015 год. от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – Харманли в гр. Харманли, пл. “Възраждане” № 1, Конферентна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015