Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ. При подаване на офертата участникът[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на икономиката, ул. Славянска № 8, За: Бистра Петрова – началник отдел „Административно стопански“, дирекция „ФУС“; Анна Мартулкова – главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна”, Република България 1052, София, Тел.: 02 9407020; 02 9407321, E-mail: e-docs@mi.government.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mi.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/dostavka-na-rezervni-chasti-poddrajka-i-remont-na-avtomobili-sobstvenost-na-mi-965-c342-1.html?p=e30=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ.
При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на офертите, като ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната дата на подаване на офертите, в 11.00 ч. в сградата на Министерството на икономиката, ІІІ-ти етаж, заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000, 50112000Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Автомобилите са разположени на територията на следните градове както следва: гр. София – 24 броя, гр. Враца – 1 брой, гр. Русе – 1 броя, гр. Велико Търново – 1 брой, гр. Варна – 2 броя, гр. Бургас – 1 брой, гр. Стара Загора – 1 брой и гр. Пловдив -2 броя.
Източник на финансиране: държавния бюджет

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата спецификация за извършване на услугата по доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобилите, включва следните функционални изисквания:

1. Доставяните резервни части да бъдат оригинални, нови, неупотребявани и да имат сертификат за произход и качество на производителя.
2. Доставяните и влагани в автомобилите резервни части следва да отговарят на техническите стандарти на производителя на съответната марка и модел за съответния автомобил.
3. При липса на складова начилност на резервна част, необходимите части се доставят в срок до 15 работни дни от установяване на необходимостта от подмяна. В този случай срокът за ремонт се удължава със срока на доставка на резервните части.
4. Поддръжката и ремонтът на автомобилите включва:
– диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа инсталация, съединител, предавателни и раздатъчни кутии, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, подмяна, баланс, монтаж, демонтаж, ремонт на гуми, изправяне на джанти и др.
– доставка на оригинални резервни части, необходими за поддръжката на автомобилите и тяхната изправност;
– бояджийски и тенекеджийски ремонти, тапицерски услуги;
5. Ремонтите на автомобилите ще се извършват при необходимост, по заявка на възложителя за всеки конкретен случай.
6. Поддръжката и ремонтът следва да бъдат извършвани в сервизните бази на изпълнителя(собствена или наета), оборудвани с необходимата съвременна диагностично-ремонтна техника за изпълнение на техническите дейности, обект на поръчката.
7. Сервизната база на изпълнителя следва да осигури 24-часово приемане на аварирали автомобили.
8. Нормирането на труда за обслужване на автомобилите не трябва да превишава времетраенето на работните операции според инструкциите на съответния производител. Към предложението си участникът задължително представя на електронен носител информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене). Времетраенето на съответните сервизни операции не може да превишава общоприетите стандарти, установени на пазара.
9. Автомобилите се приемат за ремонт в рамките на 1 работен ден без предварително записване. Ремонтите се изпълняват качествено и съобразно предписанията на съответния производител.
10. Срокът за извършване на ремонт при наличие на резервни части е не по-дълъг от 12 работни дни от приемане на автомобила в сервиза, в зависимост от сложността на ремонта. В случаите, в които не е необходимо влагане на резервни части, срокът за извършване на ремонт е не по-дълъг от 3 работни дни.
11. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да разполага със софтуерен продукт, съхраняващ подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях.
12. Изпълнителят следва да попълва стриктно сервизните книжки на автомобилите, в които вписва: обем на ремонта – видове операции и вложени резервни части,показания на километраж, дата.
13. Поддръжката и ремонтът на автомобилите се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на съответния производител.
14. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по поддръжката и ремонта на автомобилите, като предложеният от него в техническото предложение към офертата гаранционен срок за извършените ремонти на отделните системи, възли и агрегати не може да бъде по-малък от 12 месеца от монтажа.
15. Изпълнителят да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок от предходната точка и дължащи се на лошо качество на извършените ремонти или на некачествени резервни части.
16. При повреда през гаранционния срок на ремонта, Изпълнителят транспортира за своя сметка авариралия автомобил от мястото на повредата до най-близкия си сервизен център.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, в който са включени следните показатели:
1.1. Срок за доставка на резервни части – 10 % тежест
1.2. Гаранционен срок на извършената услуга по ремонт на автомобилите – 10 % тежест
1.3. Цена за 1 сервизен час – 10 % тежест
1.4. Обща стойност на основните резервни части – 50 % тежест
1.5. Отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка – ценова листа – 10 % тежест
1.6. Цена за сваляне, качване, демонтаж, монтаж, баланс и тежести на 1 (един) брой автомобилна гума – 10 % тежест
Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 0 до 10 точки, като 10 е най високата оценка. Оценката по съответния показател е равна на произведението от получения брой точки и тегловия коефициент. Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по всички показатели. Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на пъво място.
Комплексната оценка се получава по формулата:

К=К1х0,10+К2х0,10+К3х0,10+К4х0,50+К5х0,10+К6х0,10

където:
К е комплексната оценка на всяка оферта
К1 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Срок за доставка на резервни части”
К2 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Гаранционен срок на извършената услуга по ремонт на автомобилите”
К3 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Цена за 1 сервизен час”
К4 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Обща стойност на основните резервни части”
К5 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка -ценова листа”
К6 е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Цена за сваляне, качване, демонтаж, монтаж, баланс и тежести на 1 (един) брой автомобилна гума”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата – необходими документи:1. Представяне на участника – (оригинал) по образец. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 3. Документ за учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата, в случай че същото не е законен представител на участника. 5. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) – по образец/ в оригинал; 6. Технически възможности и квалификация – изискуеми документи: 6.1. Декларация-списък на изпълнени доставки и услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в която се посочва стойността им в лева, дати и срокове на изпълнение и клиентите. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка и услуга еднакви или сходени с предмета на поръчката по образец (оригинал); 6.2. Обстоятелствата декларирани в списъка се доказват с представяне на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката и услугата. 6.3. Списък – декларация по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на участника и/или на ръководните му служители. 6.4. Декларация, че участника ще осигури собствена или наета сервизна база на територията на град София, включваща и паркинг за минимум 10 автомобила и осигуряване на физическа, както и/или техническа охрана в обекта, както и в следните градове: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, Русе и Стара Загора, които също следва да бъдат включени в обхвата на поръчката. 6.5. Декларация, че сервизната база (собствена или наета) на територията на град София, разполага със следното минимално техническо оборудване: А) място за техническо обслужване и ремонт – минимум 5 броя, като всяко работно място да бъде оборудвано с подемник, общомонтажен инструмент; Б) оборудвано място за регулиране на преден и заден мост – стендът да има възможност за издаване на писмен рапорт за състоянието на автомобила; В) специализирани уреди за диагностика на двигатели, на електрически системи, на климатични системи и климатроници; Г) стенд за спирачна система; Д)стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми; Е)специализиран софтуер за марките и видове автомобили, посочени в Приложение към договора – Списък на моторните превозни средства, собственост на Министерство на икономиката;Ж) осигуряване охрана на автомобилната техника и оборудване, изчакващи подмяна на части и извършване на ремонти.З) 24 часова пътна помощ/транспорт на аварирал автомобил от мястото на авария до сервиза; 6.6. Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация за извършване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване или копие от регистрационен талон придружен с документи доказващи, че участникът разполага с автомобил – пътна помощ. 6.7. Декларация, че участникът разполага със софтуерен продукт, с възможност за съхранение на подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях. 7. Техническо предложение (оригинал) –по образец. 8. Ценово предложение, попълнено по образец.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015