Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. Христо Г.Данов №37, За: Георги Георгиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302324, E-mail: .@evn.bg, Факс: 032 278500Място/места за контакт: отдел Снабдяване, управление на базата и автопаркаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/15083.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 – Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410Описание:
Електрически материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената документация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно приложената документация , територията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Общите условия за подаване на оферта по обявена публична покана, Търговските условия и Tехническите описания, проект на Договор (образец) за Поръчка № 083-ЕР-15-МР-Д-З с предмет: Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 – Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)
2. Преди подписване на договор, определения за изпълнител участник е длъжен да предостави документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Чл.47 ал.1 т.1, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълнена върху предоставената в пакета бланка, подписана и подпечатана от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие и изискванията на възложителя са посочени в: Общите условия за подаване на оферта по обявена публична покана, Търговските условия и Техническите изисквания за Поръчка № 083-ЕР-15-МР-Д-З с предмет: Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 – Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази) , които са достъпни безплатно на интернет страницата, посочена в настоящото обявление.
Дата, час и място на отваряне на офертите 25.03.2015 г. 11,00 часа, Централа 1, гр. Пловдив, ул.Хр. Данов, № 37, ет. 1, стая 105,

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015