Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Силистра със средства от фонд СБКО за 2015 г., съгласно[…]

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ – Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, За: Севда Русева, главен счетоводител, България Силистра, Силистра, Тел.: 086 822318, E-mail: csmpsilistra@gmail.com, Факс: 086 822285Място/места за контакт: ул. Петър Мутафчиев № 80Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.csmpsilistra.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП – Силистра със средства от фонд СБКО за 2015 г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000Описание:
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката за периода на договора – около 42000 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП – Силистра, на адрес град Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, стая 509

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатите да притежават валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор, по реда на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. 2. Кандидатите да имат сключени договори, съгласно чл. 15 от Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. с доставчици, които са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност чрез търговски обекти във всяко от изброените населени места – седалища на филиалите на ЦСМП – Силистра: град Силистра, град Дулово, град Тутракан, град Главиница, село Кайнарджа. 3. Ваучерите за храна, да съдържат задължителните елементи, посочени в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., да е отбелязано, че се отнасят за хранителни продукти и да имат срок на валидност поне един месец след закупуването им. 4. Ваучерите за храна да се доставят текущо в рамките на срока на договора – до 31.12.2015 г. въз основа на предварителни писмени заявки според конкретните нужди на Възложителя, във всяка от които се посочва следната информация: брой на ваучерите от всеки номинал – 1, 2, 5, 10 и 20 лева, стойности по номинали и обща стойност на заявените ваучери. Заявките да се изготвят по образец на фирмата-оператор, предоставен на Възложителя при подписването на договора. Доставката на ваучерите да е за сметка на оператора. 5. Кандидатите трябва да представят оферта, съдържаща най-малко: 5.1. Данни за лицето, което прави предложението – име, EГН/ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на представляващия, лице за контакт. 5.2. Техническо предложение, съдържащо предложението на кандидата за изпълнение на изискванията на възложителя по т.1-4, включващо: копие на документа по т. 1, декларация/и за удостоверяване изпълнение на изискванията на възложителя по т. 3 и 4, както и списък на търговските обекти в град Силистра, град Тутракан, град Дулово, град Главиница, село Кайнарджа. 5.3. Ценово предложение – цената за отпечатване и доставка на един брой заявен ваучер, независимо от номиналната му стойност; да е различна от нула и да е изразена с не повече от 2 (два) знака след десетичната запетая. 5.4. Срок на валидност на предложението, не по-малък от 60 дни. 5.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата – представя се, когато офертата или документ от нея не е подписан от законен представител на участника, съгласно актуалната му регистрация. 5.6. Декларация, че ако бъде определен за изпълнител, участникът ще представи документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите да се представят на адрес: гр. Силистра, бул. Македония № 61, етаж 5, стая 507.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 26.03.2015 г., 10:00 часа, в град Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, стая 509.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015