Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (РЦТХ) – ВАРНА, ИН: 103 083 792, бул. Цар Освободител № 100, За: Николина Гърбачева – главна медицинска сестра, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 681812, E-mail: rcth_varna@abv.bg, Факс: 052 681809Място/места за контакт: РЦТХ – Варна, бул. Цар Освободител № 100, гр. ВарнаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rcth-varna.com.Адрес на профила на купувача: www.rcth-varna.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на 24- часова невъоръжена физическа охрана на персонала, сградата и имуществото на РЦТХ- Варна, осъществяване на пропускателния режим и контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и пожароизвестителната системи за период от 24 месеца съгласно техническата спецификация.
Финансирането е осигурено от бюджета на РЦТХ – Варна.
Офертите ще се отворят публично на 24.3.2015 г. в 10.00 ч. в сградата на РЦТХ – Варна, стая № 10. Същите задължително да бъдат разделени на: ценово предложение и техническо предложение, поставени в общ плик. Да се има предвид, че ценовото предложение се обявява публично при отварянето на офертите, а техническото предложение се разглежда по време на закритата част от заседанието на комисията. Участниците задължително определят срок на валидност на офертите си, не по- малък от 30 календарни дни. Всеки участник може да предложи само една оферта, без варианти.
Възложителят няма да иска обосновка от участник, предложил с 20% по- ниска цена от средната стойност на предложените от останалите участници цени.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един обект, охраняем от един денонощен пост. Посочената по- долу прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, който РЦТХ- Варна може да осигури.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на РЦТХ- Варна, бул.”Цар Освободител” 100- в двора на МБАЛ”Св.Анна-Варна” АД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнители могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, притежаващи лиценз за извършване на ЧОД. 2. Охранителите трябва да отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 1 от ЗЧОД. 3. Охранителите ще извършват обход на сградата – отвън и отвътре. 4. Изпълнителят трябва да осигури мобилен екип за подкрепа на физическата охрана при нужда. 5. Охранителите трябва да са снабдени с лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло. 6. Охранителите ще изпълняват плана за действие и нарежданията на директора на центъра в случай на природни бедствия, аварии и др. форсмажорни обстоятелства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участниците да посочат крайна цена на услугата без ДДС и крайна цена с ДДС. Договорената с избрания за изпълнител цена на услугата не може да бъде променяна през целия двугодишен срок на действие на договора. Заплащането ще се извършва по банков път в срок от 60 дни след последния ден на месеца на извършване на услугата съгл. чл. 3, ал. 5 от Закона за лечебните заведения срещу издадена фактура.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 14:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Да се представи попълнен образец на “Представяне на участник”. 2. Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 и на чл. 47, ал. 5 от ЗОП и да удостоверят това с една обща декларация. Преди подписване на договора избраният участник трябва да докаже обстоятелствата по ал. 1, т. 1 със Свидетелство за съдимост. 3. Да се представи декларация от подизпълнител /ако е приложимо/ 4. Да се представи Декларация за запознаване със съдържанието на проектодоговора и приемане на условията в него. 5. Да се представи лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. Варна по чл. 5, ал.1, т. 2 от ЗЧОД, издаден по реда на глава втора от закона. 6. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на охранителния персонал. 7. Декларация за наличието на мобилни екипи. 8. Декларация за наличието на изграден оперативен дежурен център. 9. Техническото предложение да е придружено от график за работата на охранителите, като техният брой не може да бъде по- малък от 4 човека. 10. За получените предложения се води регистър. Пликовете с предложенията – здрави, непрозрачни и запечатани – да се предоставят: лично – срещу входящ № с дата и час; по куриер; по пощата – препоръчано или с обратна разписка. Върху пликовете да се отбележат: име, адрес, телефонни номера. Няма да се разглеждат предложения, изпратени по факс или по интернет. Няма да се разглеждат предложения, получени след указания срок. 11. Комисията може да поиска допълнителни разяснения от участниците по представената от тях документация по всяко време, като отговорите трябва да бъдат получени от Възложителя на следващия работен ден след получаване на запитването. 12. Въпроси, изискващи разяснения, ще се приемат само в работни дни от 08,00 до 14.30 ч., като разясненията ще бъдат публикувани в Профила на купувача на следващия ден, без да се изпращат на заинтересованото лице. 13. Срокът на валидност на офертата, посочен от участниците, не трябва да бъде по- малък от 30 дни.14. Оглед на обекта може да се направи след предварителна уговорка на заинтересованото лице с лицето за контакт, посочено от Възложителя. 15. Постът на охранителите се намира на входа на сградата на РЦТХ- Варна, а в двора на МБАЛ “Св. Анна-Варна” се влиза през главен портал с денонощен пропускателен режим.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015