„ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А 95 НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ЕВРОДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ[…]

BG-ВРАЦА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА, ГР. ВРАЦА , УЛ. ЧЕРНИ ДРИН, № 2, За: Д-Р АНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАВРОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3000, ВРАЦА, Тел.: 092 626377, E-mail: rzi@rzi-vratsa.com, Факс: 092 665061Място/места за контакт: ГР. ВРАЦА, УЛ.ЧЕРНИ ДРИН ,№ 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rzi-vratsa.com.Адрес на профила на купувача: http://www.rzi-vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=100.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А 95 НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ЕВРОДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВРАЦА”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000Описание:
Горива

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество Бензин А 95 около 12 000л и Евродизел за отопление около 19 000л.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ГР. ВРАЦА , УЛ. ЧЕРНИ ДРИН , № 2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
2. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.
3. Участниците в настоящата процедура задължително трябва да отговарят на следните условия, за да участват в настоящата обществена поръчка:
3.1. Технически възможности и квалификация
3.1.1. Участникът трябва да представи декларация от негово име, удостоверяваща, че към датата на подаване на офертата участникът има право да продава на територията на Република България като краен разпространител автомобилен Бензин А-95 за автомобили. 3.1.2. Участникът трябва да представи декларации за съответствие за предлаганите от него горива като краен разпространител, както следва:
а) декларация за съответствие на разпространяваната от участника партида течно гориво автомобилен Бензин А-95 , от която декларация да е видно, че:
– горивото съответства на изискванията за качество по чл. 6 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на приложимите определения по § 1, т. 1 – 7 от допълнителната разпоредба на същата Наредба;
– участникът разпространява горивото като краен разпространител.
б) декларация за съответствие на разпространяваната от участника партида течно гориво за Евродизел за отопление, от която декларация да е видно, че:
– горивото съответства на изискванията за качество по чл. 6 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на приложимите определения по § 1, т. 1 – 7 от допълнителната разпоредба на същата Наредба;
– участникът разпространява горивото като краен разпространител.
Всяка една от декларациите за съответствие по т. а) и б) трябва да е изготвена и издадена, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и да е изготвена по образеца в Приложение № 8 към чл. 10, ал. 2 от същата Наредба.
3.1.3. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (01.02.2012 – 31.01.2014 г.) и/или да изпълнява и в момента най-малко два договора, включващи осигуряване и продажба на автомобилен Бензин А-95 и Евродизел – гориво за отопление, като клиентите по тези договори трябва да са юридически лица или еднолични търговци.
3.1.4. Участникът трябва да разполага с бензиностанции, на които да може да се зарежда и закупува, предлаганото от него гориво, както следва – /приложимо за обособена позиция 1/:
– най-малко 10 /десет/ бензиностанции на територията на област Враца, като на всяка от бензиностанциите да може да се зарежда автомобилен Бензин А-95 .
– най-малко 40 /четиридесет/ бензиностанции на територията на останалата част от Република България, разположени в или в близост до поне 20 от областните градове на страната, като на всяка от бензиностанциите да може да се зарежда автомобилен Бензин А-95. 3.1.5. Участникът следва да разполага с технически възможности за доставка на гориво за отопление на място и специализиран превоз – цистерни за доставка на място – /приложимо за обособена позиция 2/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя – http://www.rzi-vratsa.com, рубрика „Профил на купувача”.
На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци – като документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015