Ревизия и ремонт на 8 броя хидравлични станции на димни[…]

BG-с. Ковачево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, За: по процедурата – инж. Г. Дамянов, по технически въпроси – инж. Д. Радовски, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957; 042 662240, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662950Място/места за контакт: Търговски отделИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tpp2.com.Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ревизия и ремонт на 8 броя хидравлични станции на димни вентилатори на КА – 1 до 12

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50500000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложение към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, КЦ

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За доказване на техническите си възможности участниците представят следните документи:
– Съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – по образец. Възложителят изисква участникът да е изпълнил минимум една услуга с предмет сходен на предмета на поръчката, считано от датата на подаване на офертите.
– Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, за изпълнение на обществената поръчка – по образец.
– Участниците да представят декларации по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, по образец на Възложителя.
Непредставянето на някой от посочените документи е основание за отстраняване на участника.
2. Срок за изпълнение предмета на договора: до 01.12.2015 г., като услугата се извършва по време на плановите ремонти на блоковете, съгласно ремонтната програма. При промяна в ремонтната програма ще се актуализира и срока за изпълнение.
3. Изисквания за гаранционния срок – 7 000 работни часа, но не повече от времето до следващия планов ремонт. Гаранционният срок започва да тече след приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба.
4. Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно, до 60 дни след подписване на приемо – предавателен протокол за извършена услуга, представяне на документи по чл. 45б ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на фактура – оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. Изпълнителят е длъжен да се запознае и да изпълни изискванията на Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача).
7. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Интернет адрес за допълнителна информация и документи: http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html
Адрес за изпращане на офертата:
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 6265 с. Ковачево,
обл. Стара Загора, Регистратура Обществени поръчки
за Христина Димитрова – Специалист „Търговия”, тел.:042/66 27 17
Офертата следва да се подаде лично или по куриер в запечатан, непрозрачен плик. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. На плика да бъде изписано – „оферта”, предмет и рег. № на поръчката, име и адрес на участника.
Отваряне на офертите: на 26.03.2015 г. от 11:00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015