Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен[…]

BG-гр.Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжен съд – гр. Добрич, гр.Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов № 7, За: Николинка Колева, РБългария 9300, гр.Добрич, Тел.: 058 652031, E-mail: os_dobrich@abv.bg, Факс: 058 601480Място/места за контакт: гр.Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов № 7Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.court-bg.org.Адрес на профила на купувача: www.dobrich.court-bg.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Добрич за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на заявените ваучери ще бъде съобразно броя на служителите по трудово правоотношение за съответните месеци и ще бъде конкретизирано при всяка отделна заявка за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул.”Д-р Константин Стоилов” № 7

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.
Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност.
Участниците следва да имат минимум една изпълнена поръчка със сходен предмет през предходната година, а новорегистрираните, считано от датата на регистрация.
Кандидатите за изпълнители на поръчката, в определения от възложителя срок, следва да представят оферта съгласно изискванията на възложителя, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
2. Попълнен образец на оферта;
3. Административни сведения за участника, съгласно образец – приложение № 1;
4. Валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на
дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите – заверено от участника копие;
5. Декларация за наличие или липса на подизпълнител по образец –
приложение № 2а и декларация за съгласие за участие като подизпълнител, при наличие на такива – приложение № 2б;
6. Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП от участник/подизпълнител – приложение № 3;
7. Декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП от участник/подизпълнител – приложение № 4;
8. Образец на оферта за участие – приложение № 5
9. Декларация за изпълнени сходни поръчки през предходната година;
10. Техническо предложение, което следва да съдържа информация относно
броя и наименованията на търговските обекти в град Добрич, приемащи ваучери, отпечатани от участника. Търговските обекти следва да са най-малко 10 броя, като поне 4 от тях да са магазини на големите търговски вериги. На Възложителя следва да се предоставят списъци с търговските обекти, съдържащи точен адрес на местонахождението им. В техническото предложение не следва да се посочват цени;
11. Образец на предложените ваучери за храна;
12. Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до
края на 2015 г. за отпечатване на количествата ваучери за храна;
13. Попълнен образец на ценова оферта – приложение № 6 и проект на договор/с
приложенията към него/, подписан и подпечатан от участника на всяка страница – по образец на възложителя- приложение № 7, поставени в отделно запечатан плик с надпис ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА;
14. Приложение № 1 към Договора – Адреси за кореспонденция на оператора и на клиента;
15. Приложение № 2 към Договора – Адрес на клиента за извършване на доставка на ваучери за храна;
16. Приложение № 3 към Договора – Заявка за ваучери за храна по образец на съответния Оператор
17. Приложение № 4 към Договора – Предавателно – приемателен протокол за ваучерите по образец на Оператора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа изброените документи в пункт „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” .
Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с надпис съдържащ наименованието на поръчката и данните на участника, адрес, телефон, е-mail, като по възможност се посочва и факс.В плика с офертата следва да се поставят документите, изброени от т.1 до т.12, както и запечатани в отделен плик попълнен образец на ценовата оферта и проект на договор/с приложенията към него/, подписан и подпечатан от участника на всяка страница -по образец на възложителя. Офертата се подава на Информационен център – регистратура на Окръжен съд – Добрич, гр.Добрич, ул. Д-р К. Стоилов № 7. Образците на документите, необходими за подаването на офертата, както и заданието за изпълнение на поръчката са достъпни в профила на купувача в електронната страница на Окръжен съд град Добрич: http://dobrich.court-bg.org/index.php?im=119

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015