„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Гергана Стоянова, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: ge.stoyanova@burgas.bg, Факс: 056 860912Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21358.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000Описание:
Далекосъобщителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно,Заповед № 514/13.03.15, публикуванa на официалния сайт на Община Бургас,профил на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21358

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бургас

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.
2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.
3.Да прекратява действието на SIM-карти по желание на Възложителя;
4. Да предоставя SIM-карти за временно ползване във връзка с културни, спортни или др. мероприятия на Община Бургас.
5. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.
6. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.
7. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 6 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.
8. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.
9. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по т. 6– по направления, време и стойност. Проведените разговори в справката да бъдат групирани в две групи – проведени разговори в рамките на корпоративната група и проведени разговори извън нея.
10. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати по т. 6.
11. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта безплатно.
12. Запазване услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.
13. Да се достави на Възложителя, за негови нужди, за периода на договора, по заявка – GSM устройства, при следните условия:
13.1. С преференциална търговска отстъпка спрямо актуалната им цена в търговската мрежа.
13.2. Да поеме гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените от него мобилни GSM апарати.
14. Предоставяне на оборотен апарат, при повреда на гаранционен такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите и избор на изпълнител – „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка се формира въз основа на показатели, със съответни коефициенти на тежест (Кт), а именно: 1. П1 – месечна абонаментна такса за абонатите на корпоративната група: за тарифен план 1 – Кт = 0.05, за тарифен план 2 – Кт = 0.05, за тарифен план 3 – Кт = 0.05; 2. П2 – цена на една минута национален изходящ разговор от абонатите на корпоративната група извън групата и към оператори в България: за тарифен план 2 – Кт = 0.10, за тарифен план 3 -Кт = 0.10.; 3. П3 – – процент отстъпка от общата фактура: – Кт = 0.10, 4. П4 -Цена на SMS: Кт = 0.05, 5. П5 – цена на една минута международен разговор към страните членки на Европейски съюз, с Кт = 0.05; 6. П6 – цена на една минута в роуминг за страните членки на Европейски съю с Кт = 0.05; 7. П7 – брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към национални мрежи, за тарифен план 2 – Кт = 0.10; за тарифен план 3 – Кт = 0.10.; 8. П8 – брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към собствената мрежа на оператора:за тарифен план 2 – Кт = 0.05;за тарифен план 3 – Кт = 0.05.9. П9 – специализирани доставки, услуги и условия – с Кт = 0.10. Подробно описание за всеки един от показателите е налице в Заповед № 514/13.03.15 г. , което е неразделна част от настоящата публична покана и е публикувана в Профила на купувача на официалния сайт на Община Бургас. Участниците следва да попълнят Приложение № 2.2. и 3.1. от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Оферта с посочен срок на валидност. 2.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал); 3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 4. Заверено копие на индивидуална лицензия. 5. Декларация по чл.47, ал.1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (оригинал); 6.Техническо предложение, в оригинал, съдържащо срок за изпълнение, както и: 6.1.Списък с основните представителства в страната (местата, където може да се осъществи цялостно обслужване, включващо плащания, получаване на SIM – карта при необходимост, получаване на апарат при необходимост, промяна на данни и т.н. от оторизирани за това лица), с точни адреси и телефони за контакти.(Приложение № 2.3., Декларация- свободен текст), 6.2.Таблица – Приложение 2.1, 6.3. Таблица- Приложение 2.2.Важно! Към Техническото предложение, ако приложимо, се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.7. Ценово предложение – в оригинал, което да съдържа: попълнена и остойностена таблица, съгласно Приложение 3.1. 8. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ, и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 10. Доказателства за технически възможности, съгл. т. III. Изисквания към участниците.Офертата се подава в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Срокът за валидност на офертите – не по-кратък от 60 календарни дни. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. Непредставянето на някои от гореизброените документи води до отстраняване на участника от участие в процедурата. Образците за попълване и указанията за участие са публикувани на официалния сайт на Община Бургас,профил на купувача:http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21358. Крайният срок за получаване на офертите е 24.03.15 г., до 10:00 ч. Заседанието на комисията ще се проведе на 24.03.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26. Плащането ще се извършва от бюджета на Община Бургас. Посочената прогнозна стойност на поръчката в раздел № III, е без включен 20% ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015