„Извършване независим финансов одит на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие[…]

BG-Самоков

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Евелина Перфанова – Директор дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 0722 60065Място/места за контакт: Община Самоков – Дирекция ТСУЕПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.samokov.bg.Адрес на профила на купувача: www.samokov.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване независим финансов одит на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков” по Договор №BG 161PO001/5-03/2013/029, финансиран от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212100Описание:
Услуги по финансов одит

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Извършване независим финансов одит на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков” по Договор №BG 161PO001/5-03/2013/029, финансиран от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
I. Обща информация за проекта:
1. Предмет: Създване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на икономическото, социалното, физическото и екологично състояние на град Самоков през периода 2014-2020г. Настоящият проект отчита приоритетите залегнали в стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Устойчивото развитие на градовете може да допринесе значително за осъществяването на тези цели. Проектът допринася за устойчиво и интегрирано развитие на град Самоков и общината. Той е предпоставка за подобряване на качеството на живот, на жизнената и работна среда. Изпълнението му ще допринесе за повишаване привлекателността на региона, за развитието на бизнеса и привличане на инвестиции, намаляване на социалните различия и за запазване на културната идентичност на района, на обща стойност до 1900 лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност е без включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Самоков

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4. Офертата трябва да съдържа следните документи:
4.1. Документ за регистрация на участника и/или удостоверение за актуално състояние; декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
4.2. Данни за кандидата с посочени административни сведения (по образец);
4.3. Диплом за експерт – счетоводител от Института за дипломираните експерт – счетоводители и номера, под който одитора е вписан в Регистъра на регистираните одитори или на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) или сертификат CIA (Certified Internal Auditor) и Certified Government Auditing Professional (CGAP) или еквивалентен – копие заверено „вярно с оригинала”, подпис и печат;
4.4. Автобиография на физическото лице което ще извършва одита (по образец);
4.5. Справка – декларация за изпълнени договори за последните 3 години доказващи изпълнението на изискването по т. 1.2. от настоящата покана, придружена с препоръки за добро изпълнение на посочените договори или др. доказателства за тяхното успешно изпълнение (по образец);
4.6. Нотариално заверено пълномощно, ако офертата е подадена от пълномощник;
4.7. Оферта с включено в нея Техническо предложение за изпълнение на изискванията на техническото задание и срок на валидност на предложението (по образец);
4.8. Ценово предложение (в отделен запечатан плик), в което се посочва сумата за извършване на услугата /без ДДС/ (по образец).
Офертата трябва да е подписана от законния представител на кандидата или изрично упълномощено от него лице.
В случай че участникът участва като обединение (консорциум и др.), на изброеното минимално изискване трябва да отговаря обединението/консорциума като цяло.
В случай че участникът участва като обединение (консорциум и др.), изброените документи по т. 1 и т. 2 следва да се представят от всеки член в обединението/консорциума, документа по т. 5 може да се представи и само от един член на обединението/консорциума, а документите по т. 3, т. 4, т. 6, т. 7 и т.8 се представят от името на обединението/консорциума. Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 от ЗОП.

Минимални изисквания:
1. Кандидатът трябва да притежава опит за изпълнение на услугата:
1.1. Минимум 3 години професионален опит/стаж като регистриран одитор
1.2. Изпълнени минимум 2 договора за одит на физически или юридически лица, във връзка с изпълнение на проекти или дейности по европейски програми
Подалите оферта, които не отговарят на посочените условия, няма да бъдат допуснати до оценяване. Възложителят може да извършва проверка на истинността на декларираните обстоятелства.
Изисквания към изпълнението:
1. Подробните изисквания към изпълнението са посочени в Приложение 1 – Техническо задание и Приложение 2 Проекто – договор.
2. Изпълнителят е отговорен за прилагане на всички изисквания на българското законодателство и за съответствието на извършената услуга с критериите за финансиране на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ между община Самоков и УО и приложенията към него, както и Указанията на УО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР и приложенията към тях.
3. Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Международните одиторски стандарти, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и др. нормативни документи в областта на предмета на настоящата процедура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4. Краен срок на договора: до 5 /пет/ календарни дни преди крайния срок на договора за БФП, съобразно посоченото в проекто-договора.
5. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
6. Разходи за офертата: разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
До Документацията за участие и приложенията към нея се предоставя пълен достъп по електронен път от датата на публикуването на Публичната покана на следния интернет-адрес (посочен и в публичната покана): http://samokov.bg/
– интернет- страницата на община Самоков: рубрика „Профил на купувача”.
Офертите ще се разглеждат на 24.03.2015г. от 14:00ч в сградата на Община Самоков, заседателната зала на 3 -и етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015