„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ – Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж.В.Трифонова; К.Миленкова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 848067, E-mail: bdz_passengers@bdz.bg, Факс: 02 9800494Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Обща администрацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/novini.php?type=p_invitation.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64210000, 32250000Описание:
Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни телефони

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок до една година или до изчерпване на стойността на поръчката, съгласно Техническо задание за мобилна телефонна услуга, приложение към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП.
Офертата да съдържа:
1.Административни данни за участника – образец Приложение №1.
2.Техническо предложение – образец Приложение №2, съдържащо:
2.1. Срок и място на предоставяне на услугата – на територията на Република България за срок до 1 (една) година от датата на влизането на договора в сила или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.
2.2.Условия и срок за плащане – заплащането на услугата за всеки месец ще се извършва по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на надлежно оформени 2 (два) броя данъчни фактури, в срок до 30 дни, считано от датата на издаване на фактурите. (Първата фактура съдържа информация за телефонните номера в затворена група. Втората фактура съдържа информация за лимитираните номера в отворена група. Служител на Възложителя ще задава чрез потребителски интерфейс входните данни, които ще съдържат име , номер и лимит.)
2.3.За доказване съответствието с Техническото задание на Възложителя участникът прилага:
2.3.1. Техническо описание на предлаганите услуги съгласно Техническото задание за мобилна телефонна услуга на Възложителя.
2.3.2.Валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” (КРС) за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения), чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа)-копие заверено от участника.
2.3.3. Удостоверение издадено от КРС или декларация за броя въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013г. с доказателства, съобразно изискванията на издаденото от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа.
2.3.4.Декларация , че притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната – в оригинал с приложени доказателства за посоченото покритие.
2.3.5.Копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, заверено от участника.
2.3.6.Копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалент, заверено от участника.
2.3.7.Копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за информационни услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалент, заверено от участника.
2.3.8.Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители, съгласувани с КРС, копие заверено от участника.
2.3.9.Спецификация за мобилни телефонни апарати, които ще бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя, в следните групи: нисък клас- 150 бр. висок клас – 15бр.,която следва да съдържа производител, модел, общи параметри и функции, година на излизане на пазара.
3. Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 150 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.
4. Предлагана цена в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта – Приложение №3.
5. Други изисквания:
5.1. Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие.
5.2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложиние №5.
5.3.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №6.
5. 4. Виж раздел “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Ценови критерии с тежест 60 на сто (60%).
2.Технически критерии с тежест 40 на сто (40%).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III “Изисквания за изпълнение на поръчката”:

5.4.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №7.
5.5. Офертите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” съгласно приложената към документацията за участие методика за оценка на офертите.

Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – http://bdz.bg/novini.php?type=p_invitation

Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат.
6.Срок и място за получаване на оферти:
6.1. Срок – 17.03.2015 год.
6.2.Място – Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис:
До “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
гр. София 1080, ул. “Иван Вазов” №3
Оферта за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка.
7. Дата, час и място за отваряне на офертите – Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 18.03.2015 г от 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. “Иван Вазов” №3.
На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
8.Изисквания към участниците при сключване на договор:
За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи:
8.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП – оригинал ;
8.2. Гаранция за изпълнение на договора, която представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език.

Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проект на договор – Приложение №4 към поканата.

Приложения към публичната покана:
1. Техническо задание за мобилна телефонна услуга;
2. Методика за оценка на офертите;
Приложение № 1 – Административни данни за участника;
Приложение № 2 – Образец на техническо предложение;
Приложение № 3 – Образец на ценова оферта;
Приложение № 4 – Проект на договор;
Приложение №5 – Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
Приложение №6- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
Приложение № 7 – Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015