Настоящата публична покана е с предмет: „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията”,[…]

BG-с.Борован

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борован, Община Борован, с.Борован, ул:”Иван Вазов” №1, За: Веромир Спасов, Република България 3240, с.Борован, Тел.: 09147 9203, E-mail: ob_borovan@abv.bg, Факс: 09147 9200Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovan.bg.Адрес на профила на купувача: www.borovan.bg/?lang=bg&r=home/t811.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана е с предмет: „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията”, включващо следните обученията: „Емоционална интелигентност: “Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения”, „Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие“, “Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта” за реализацията на Дейност 4 – Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията,по проект: „Бизнес ориентирана община с визия за административен напредък – БОРОВАН””, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80510000, 80511000Описание:
Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на предмета на настоящата публична покана включва осъществяване на обучения, както следва: -„Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения“,-“Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие”,“Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта”. “Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта” за реализацията на Дейност 4 – Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията по проект: „Бизнес ориентирана община с визия за административен напредък – БОРОВАН”.Целевата група на предвидените обучения са Служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован Кметове на кметства (кметски наместници).
1. Обучение на тема „Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения”.В изпълнение на това обучение участникът трябва да проведе обучение на тема „Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения”. В обучението ще бъдат включени 30 служители. Продължителността на обучението е 16 астрономически часa – 3 дни. „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията”, включващо следните обученията: Емоционалната интелигентност се разпростира в пет основни области:
1.Познаване на собствените емоции;
2.Управление на собствените емоции;
3.Лична мотивация;
4.Разпознаване и разбиране на чуждите емоции;
5.Управление на взаимоотношения (Управление на чужди емоции);
2. Обучение на тема „Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие”.Обучението ще бъде изнесено, в него ще участват общо 30 служители на Община Борован, в една група, в продължение на 3 дни, 16 астрономически часа.
3. Обучение на тема „Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта“.Обучението ще бъде изнесено, в него ще участват общо 15 служители на Община Борован, в една група, в продължение на 3 дни, 16 астрономически часа.
Ефективното и ефикасно изпълнение на служебните задължения е тясно свързано с умението за работа с “клиенти”.
ВАЖНО!!!
Предлаганата цена по всяко от обученията не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС:
– За Обучение “Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения” – 21 250,00 лв. (двадесет и една хиляди и двеста и петдесет лева) без ДДС и 25 500,00 лв. (двадесет и пет хиляди и петстотин лева) с ДДС, – За Обучение „Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие” – 21 250,00 лв. (двадесет и една хиляди и двеста и петдесет лева) без ДДС и 25 500,00 лв. (двадесет и пет хиляди и петстотин лева) с ДДС,
– За Обучение „Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта” – 10 625,00 лв. (десет хиляди шестотин двадесет и пет лева) без ДДС и 12 750,00 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и петдесет лева),
Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на всяка едно отделно обучение ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.Оферти, надвишаващи посочената обща стойност за всички обучения ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.
4. Схема на плащане
•Предвидено е авансово плащане в размер на 20% от стойността, посочена в ценовото предложение на участника, избран за изпълнител в 10 (десет) дневен срок от сключване на договора с избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на надлежна фактура.
•Окончателно плащане е в размер на 80% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53125 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Организирането на обученията ще се извършва след предварителна заявка по ел. поща (e-mail) от страна на Възложителя до Изпълнителя в срок до 7 работни дни преди започване на съответното обучение.
По време на всичките събитията Изпълнителят трябва да осигури присъствие на свои представители, които да следят за нормалното и безпрепятственото им провеждане, регистрацията на участниците и заснемане на работните процеси в залата. Трябва да бъде осигурено попълването на списъци (за всеки ден от обучението) на присъстващите (включващ трите имена, длъжност, подпис на участника за получени материали за обучение). Снимките от всяко от обученията трябва да отразяват моменти от проведените обучения – залата с участниците, президиума, както и изпълнението на мерките за информираност и публичност (Като минимум по 5 броя с обхват на всички участници и презентатора и презентацията за всеки ден от обучението на файл в JPG формат).
В 10 (десет) дневен срок от подписване на Договора, избрания Изпълнител трябва да представи по ел. поща (e-mail) за одобрение от Възложителя или определени от него отговорни лица конкретизиран план-график за организиране на всяко от обученията, конкретни предложения за избор на място, хотел и зала при провеждане на обученията, в 3 (три) варианта. Избраният изпълнител трябва да има готовност да организира и проведе съответното обучение в избрания от възложителя вариант в предложения от него срок след заявката на възложителя. Предложенията трябва да съответстват на офертата на възложителя и техническата спецификация. Организирането на обученията ще се извършва след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя. Стартиране на обучението следва да започне в срок до 7 работни дни от получаване на заявката от Изпълнителя.
Срок за изпълнение на договора- не повече от 3/три/ месеца
Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за подаване на офертите, съгласно образеца на публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: П1.Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по обучителните материали, доклади, протоколи и документи по предмета на поръчката –10 т. П2.Подход на участника –60 т. П3. Обща предлагана цена –30 т.ПОКАЗАТЕЛ П1 – Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по обучителните материали, доклади, протоколи и документацията по предмета на поръчката (максимален брой точки – 10). Срокът се определя от датата на получаване на Уведомлението от страна на Участника за наличие на пропуск или нередност, която трябва да бъде отстранена от негова страна. Участниците предлагат срока в цели календарни дни, като минималния възможен срок е 1 ден, а максималния 7 дни. Под отстраняване следва да се имат предвид изпълнението на следните дейности:- поправка на неяснота или пропуск свързан с обучителните материали, съпътстващите доклади, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката;- отстраняване на пропуски или нередности свързани с документи по организирането и съпътстващите логистични дейности. Оценката по показателя ще се изчислява по следната формула: П1 = (Тmin /Тn) х 10 т. ПОКАЗАТЕЛ П2: Подход на участника (в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 60).По този показател ще се извършва оценка на качеството на предложения от участника цялостен подход, в т.ч. цялостния подход на участника за изпълнение на поръчката, обосновка и стратегия за организацията и ефективното реализиране на дейностите, предмет на обществена поръчка и преглед на съответствието им спрямо указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката, изискванията, очакваните резултати и индикатори, изложени в Техническата спецификация. Точките по този показател се разпределят в два подпоказателя, както следва:-Подпоказател 1 „Цялостен подход на участника” – макс. 50 т. -Подпоказател 2 „Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове” – макс. 10 т. ПОКАЗАТЕЛ П3: Обща предлагана цена (максимален брой точки – 30). Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на настоящата обществена поръчка. Оценката се извършва по следната формула:П3 = Цmin x 30/ Ц,къдетоЦмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка;Ц е общата цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка, предложена от участника;П3 се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Поради техническа невъзможност и ограничение в броя на символите в Образеца на публична покана на АОП, в целостта си методиката за оценка се публикува в Профила на купувача на възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на Община Борован.
При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта.Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи, изредени в списък, попълнен, подписан и подпечатан от участника, подредени по описания в документацията ред, както следва:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника/Приложение 1/
2. Оферта по образец/Приложение №2/
3.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка/Приложение №3/
4.Ценово предложение /Приложение №4/
5. Административни сведения (представяне на участника) /Приложение №5/
6.Декларация за запознаване с условията на поръчката /Приложение №6/
7.Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката/Приложение №7/
8.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква”е”) и ал. 5, т. 1 от ЗОП/Приложение №8/;
9.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.5 от ЗОП/Приложение №9/
10.Декларация за участие на подизпълнител /Приложение №10/
11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение№11/
12.Декларация от членовете на обединението/консорциума /Приложение №12/;
13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение №13/
14.Списък на изпълнени услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник./Приложение №14/
15.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП/Приложение№15/
16.Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката/Приложение №16/
17.Проект на договор/Приложение №17/
18.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Всички заинтересовани лица могат да изтеглят Публичната покана от Портала за обществени поръчки на АОП. Настоящата документация е неразделна част от нея.Всички образци към документацията и цялата документация са на разположение на официалният сайт на Община Борован:www.borovan.bg,направление “Профил на купувача”
Източник на финансиране: Обществената поръчк е финансирана по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Офертите ще бъдат отворени в Административната сграда на Община Борован в с.Борован, ул:”Иван Вазов” №1, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, на 18.03.2015г. в 11.00 часа
Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отваряне на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015