Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване[…]

BG-Златарица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, За: Албена Ценкова Коначиева – директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478Място/места за контакт: Община ЗлатарицаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.zlataritsa.net.Адрес на профила на купувача: http://www.zlataritsa.net/doc/op/2015002/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачищe в землището на село Долно Шивачево път VTR 1161, при км. 10+700”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация, приложенa към документацията за участие. Прогнозната стойност е в лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Златарица, община Златарица, област Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението следва да се извърши на основание техническа спецификация, одобренa със Заповед № 131 / 06.03.2015 г. на Кмета на Община Златарица. В спецификацията са посочени конкретните изисквания за изпълнение. Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Представяне на участника – Образец № 1;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – Образец № 2;
4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – Образец № 3;
6. Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – Образец № 4;
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) – Образец № 5;
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6;
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 7;
10. Документи, с които се доказват техническите възъзможности и квалификацията на участника:
10.1.Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Образец № 8;
10.2.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Образец № 9 /в случаите когато участникът ангажира експерти, които не са негови служители; декларацията се представя от всеки експерт/.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е ЮЛ, документите по т. 2 и т. 3 се представят общо за обединението и поотделно за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а декларацията по т. 9 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугата.
Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП, документите по т. 10 се представят само за участниците, чрез които обединението /когато обединението не е ЮЛ/ доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, включващи минималните изисквания за технически възможности и квалификация. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл. 51а, ал. 2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Продължава в Раздел ІІІ “Допълнителна информация” ………………

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена К1 с относителна тежест 60 на сто (60 точки);
2. Срок за изпълнение К2 с относителна тежест 40 на сто (40 точки).
Формулата по която се изчислява “Комплексната оценка” на офертата на всеки участник е: КО = К1+К2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Раздел ІІІ – “Изисквания за изпълнение на поръчката” …………..
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника:
1. Участникът следва да разполага с ключови експерти за изпълнението на поръчката – проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съгласно националното законодателство на чуждестранните лица или еквивалентна специалност, притежаващи необходимата професионална квалификация и професионален опит (всеки от проектантите трябва да има минимум 3 /три/ години проектантски опит по специалността), удовлетворяващи всички специалности по частите на проекта съгласно техническата спецификация и отговарящи на нормативните изисквания за съответната дейност.
Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен с офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.
Офертата следва да бъде валидна в срок най-малко 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията. Финансирането на стойността на поръчката ще се осигури от фонд “Солидарност”, а стойността на ДДС ще се осигури от бюджета на Община Златарица.
Настоящата публична покана, Заповед № 131 от 06.03.2015 г. на Кмета на Община Златарица, техническата спецификация, методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, проекта на договора, образците на документите и указанията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП са публикувани в профила на купувача на интернет адрес: www.zlataritsa.net, меню “Публични покани”. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик в Деловодството на Община Златарица, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22 от участника или упълномощен негов представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер в срок до 16:30 часа на 17.03.2015 г. Върху плика участникът следва да посочи освен предмета на поръчката, име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и адрес на електронна поща.
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 18.03.2015 г. от 10:30 часа в административната сграда на Община Златарица, етаж трети, заседателна зала, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22. На отваряне на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015