Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” с наименование: „РЕМОНТ НА ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ[…]

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, бул. България № 2, За: Недялка Стаевска и Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: orb-sm@mbox.digsys.bgМясто/места за контакт: бул. България № 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalsmolyan.com.Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150306ISbE2478631.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” с наименование:
„РЕМОНТ НА ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД“.
Обектът е част от комплексна сграда, проектирана като „Окръжна болница”, състояща се от осем корпуса, два от които на девет етажа и един сутерен. Сградата е строена в периода 1966 – 1975 г. По настоящем тя е Многопрофилна болница за активно лечение, като съдържа 26 отделения. Педиатрично отделение е част от стационарния блок, разположено на 2-ри и 3-ти етаж в блок „А”. Обект на преустройство и ремонт е частта от отделението, разположена на 3-ти етаж.

Видове строителни и ремонтни работи съгласно КС: зидарски работи, сухо строителство, мазачески работи, бояджийски работи, облицовъчни работи, настилки, столарски работи, монтажни работи, транспортни и товаро-разтоварни работи, водопровод, канализация, инсталация за медицински газове, доставка и монтаж на машини и съоръжения вентилационни инсталации, доставка и монтаж на материали, вентилационни инсталации, ел.инсталации, слаботокови инсталации, пожароизвестяване.

След преустройството отделението на етажа ще се състои от следните помещения:
– болнични стаи с две легла и самостоятелен санитарен възел – 7 бр (в три стаи има възможност за настаняване на майки/придружители);
– болнична стая с две легла – изолатор – 1 бр (вкл. и за дете с майка/придружител);
– болнична стая за интензивно лечение с 5 бр. легла (1бр. кувьоз) с контролен пулт и санитарен възел– 1 бр;
– учебна стая (стая за игра);
– помещение за началника на отделение със санитарен възел;
– помещение за лекарите със санитарен възел;
– сестринска стая;
– манипулационна;
– помещение за старшата сестра;
– помещение за медицинския секретар;
– кухненски офис – разливно;
– столова;
– санитарен възел за персонала;
– склад за чисто бельо;
– склад за консумативи;
– санитарен възел за общо ползване;
– изливно, чистачен инвентар и препарати (с мивка аусгус ), нечисто бельо;
– помещение за съхранение на апаратура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45215100Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове строителни и ремонтни работи съгласно КС: зидарски работи, сухо строителство, мазачески работи, бояджийски работи, облицовъчни работи, настилки, столарски работи, монтажни работи, транспортни и товаро-разтоварни работи, водопровод, канализация, инсталация за медицински газове, доставка и монтаж на машини и съоръжения вентилационни инсталации, доставка и монтаж на материали, вентилационни инсталации, ел.инсталации, слаботокови инсталации, пожароизвестяване.

Технически показатели:
– Застроена площ „Педиатрично отделение” на етажа – 630.40 кв.м;
– Площ ремонтни дейности – 580 кв.м.

Конкретните параметри, видове и обем на строителни и ремонтни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно и детайлни описани в Количествена сметка към Техническите спецификации, представляващи Приложение № 1, неразделна част от публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

209000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Педиатрично отделение на третия етаж на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България № 2

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обхват на СРР – проектно решение:
С настоящия проект се предвижда преустройство, като за всяка болнична стая ще се изгради самостоятелен санитарен възел (баня-тоалетна). Обособяват се 8 болнични стаи с по две легла, включително и помещение – изолатор с две легла (или за дете с майка/придружител). Създадена е възможност за настаняване на две деца до 2-годишна възраст с майка/придружители. Хоспитализацията на децата ще се извършва по възрастови групи: до 2 г., от 3 до 13 г. и от 14 до 17 г. Ще отпадне нуждата от общите санитарни възли и баня, които ще се преустроят. На тяхно място се предвиждат:- помещение за санитари; малък общ санитарен възел; помещение за чистачен инвентар с аусгус, нечисто бельо и изливно; санитарен възел за персонала (баня, тоалетна, съблекалня). Помещението за почивка ще се преустрои в помещение за старшата сестра. Във фоайето ще се изпълни малко помещение за консумативи.
Няколко преградни неносещи стени ще бъдат съборени. Новите стени ще се изпълнят от сглобяема алуминиева конструкция, обшивка от гипскартон и пълнеж от минерална вата. В коридора ще се изпълни предстенна обшивка и окачен таван от гипскартон на конструкция. В санитарните възли ще се изпълни окачен таван с минералватни плочи.
Като ремонтни дейности се предвиждат още:- подмяна на всички настилки; направа на нови инсталации; кърпеж на отслабени мазилки; шпакловане и ново боядисване на стени и тавани; направа на нови фаянсови облицовки по стени; смяна на всички врати; пребоядисване на подпрозоречни плотове; направа на принудителна вентилация на вътрешните санитарни помещения; направа на шахтови стени за скриване на инсталациите; направа на инсталация за медицински газове (кислород, вакуум и сгъстен въздух) за 3 болнични стаи и интензивен сектор; подмяна на чугунените радиатори с алуминиеви и др. В помещенията с подови сифони, където се появява разлика в нивата при входовете заради наклоните, праговете да се скосяват с наклон минимум 1:2. Не се допуска разлика в нивата по-голяма от 1.5 см. Вратата, която отделя отделението от общото фоайе ще се изпълни като огнеустойчива, остъклена. Останалите вътрешни витрини ще се остъклят с единично стъкло – 5 мм. Съществуващите алуминиеви витрини ще се запазят, като ще се премахне само оберлихт в стаята за почивка. За всички помещения (без мед.секретар, апаратура, склад чисто бельо, склад консумативи, столова, учебна стая и тези със самостоятелен санитарен възел) се предвижда мивка с топла и студена вода.

Всички изпълнени СРР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации: Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по предходните хипотези.
За всеки строителен материал/продукт следва да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по Глава III от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в техническите спецификации, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
СРР следва да бъдат съобразени със спецификата на обекта.
Извършената работа, следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, действащи към момента на представяне на работата.
Изпълнението се осъществява в съответствие с технически спецификации, количествена сметка и инвестиционен проект, представляващи Приложение № 1, и проект на договор, представляващ Приложение № 5 – Образец № 6, неразделна част от публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдена от възложителя Методика за оценка на офертите – Приложение № 4, неразделна част от настоящата покана, при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):
• Цена за изпълнение (О1) – тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки.
• Срок за изпълнение (О2) – тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки.

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:

КО = О1 + О2

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател.
Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система.
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са следните документи – приложения, свързани с поръчката, публикувани на сайта на МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД на интернет адрес: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150306ISbE2478631 – Профил на купувача – “Обществени поръчки“:
1. Приложение 1: Технически спецификации, съдържащи Количествена сметка. Инвестиционен проект.
2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.
3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата.
4. Приложение 4: Методика за оценка на офертите.
5. Приложение 5: Образци:
5.1. Образец № 1: Техническо предложение.
5.2. Образец № 2: Ценово предложение.
5.3. Образец № 3: Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
5.4. Образец № 4: Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
5.5. Образец № 5: Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
5.6. Образец № 6: Проект на договор.
5.7. Образец № 7: Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
5.8. Образец № 8: Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.

Постъпилите оферти се отварят на 18.03.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, находяща се в гр. Смолян на бул. България 2.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; – интернет адрес: http://www.nap.bg/
2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. “У. Гладстон” № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 443 4.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015