Предмет на поръчката е пълен физико-химичен анализ на трансформаторното масло в експлоатация, съгласно Техническа[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Георги Николов – експерт търговия, отдел Търговски; Динко Динчев – ръководител ОК-С, отдел ЕСР, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3107/; 0417 83305/3060/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ЕСРИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е пълен физико-химичен анализ на трансформаторното масло в експлоатация, съгласно Техническа спецификация посочена в профила на купувача.

Анализа е необходим за оценка състоянието на работещите трансформатори 110 kV на територията на “Мини Марица-изток” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000Описание:
Услуги, свързани с анализи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Физико-химичен анализ на трансформаторното масло се извършва в орган за контрол или химическа лаборатория на участника (подизпълнителя). Проби от маслото се вземат от трансформаторите в експлоатация на територията на Възложителя. Документите при изпълнение на поръчката се предават на Възложителя /отдел „ЕСР Марица-изток“/ в гр. Раднево.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно техническата спецификация.
2. Срок за изпълнение на поръчката – до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.
3. Органа за контрол или химическата лаборатория на участника, които ще извършат анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторното масло следва да бъдат акредитирани от Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация“, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол” или БДС EN ISO/IEC17025 – “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”. Ако участниците не притежават акредитация за пълния обхват на поръчката могат да наемат подизпълнители, но те трябва също да бъдат акредитирани от Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация“, по съответните стандарти. /доказва се с копие на сертификата за акредитация/.
4. Всеки участник задължително извършва оглед на трансформаторите с цел изготвяне на график за вземане на проби от маслото. За извършения оглед се подписва двустранен протокол. Копие от протокола се представя в офертата на участника.
Предвидени са две дати за извършване на огледа: 4 /четвъртия/ и 1 /първия/ ден преди датата за подаване на оферти.
Лица за контакт и отговорни за огледа от страна на Възложителя: г-н Динко Динчев – ръководител „ОК-С”, тел. за връзка: 0417/ 8 33 05-центр., вътр. 30 60; 0889/ 862 666.
За осъществяване на огледа моля да уведомите посоченото лице за контакт минимум 1 /един/ ден преди посочените дати за оглед.
5. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на поръчката, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, придружен с документите при изпълнение на поръчката.
6. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
7. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Източник на финансиране: собствени средства.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 25.03.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015