“Извършване на услуги с техническо средство тип “Паяк” за принудително преместване на ППС на територията на[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Плевен, пл. Възраждане № 2, За: Иваница Бояджиева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 888661, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414Място/места за контакт: ОП Център за градска мобилностИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на услуги с техническо средство тип “Паяк” за принудително преместване на ППС на територията на Община Плевен”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000Описание:
Пътни транспортни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип “Паяк”, чрез който принудително ще премества ППС на територията на Община Плевен.
Договорът ще бъде сключен за срок от 1 година или до достигане на стойността от 66 000 лв. без ДДС.
Източникът на финансиране е бюджета на Община Плевен чрез бюджетната сметка на ОП „Център за градска мобилност“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участника:
– да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип “Паяк”, с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.
– Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД “ИДТН”;
– да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
– да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
– да притежава средство за комуникация: смартфон или таблет с операционна система, позволяваща инсталирането на необходимия софтуер, както и да осигури мобилен интернет за тези устройства.
– да притежава фотоапарат за заснемане на принудително преместените автомобили.

І.Офертата трябва да съдържа:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2.Представяне на участника- образец 1.
3.Декларация с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция – образец 2.
4. Декларация/списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП – образец 3.
Минимални изисквания:
Участникът трябва да разполага с поне един кранист, извършващ операциите по преместване на ППС и един квалифициран водач.
5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, за изпълнение на обществената поръчка – чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП – образец 4.
Минимални изисквания:
– Участникът трябва да разполага с поне 1 специализиран автомобил с краново устройство тип „Паяк“ за принудително преместване на ППС, с подемен механизъм за повдигане и преместване на автомобили над 1500 кг.
– Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
– Да притежава средство за комуникация: смартфон или таблет с операционна система, позволяваща инсталирането на необходимия софтуер, както и да осигури мобилен интернет за тези устройства.
– Да притежава фотоапарат за заснемане на принудително преместваните ППС.
6. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – образец 5.
7. Ценово предложение – образец 6.
Забележка: предложената цена за 1 брой ППС, репатрирано до специализирания паркинг не може да надвишава 36 лева без ДДС.

ІІ.Срокът на валидност на офертата не може да бъде по кратък от 120 календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

ІІІ.Гаранция на изпълнение на договора: участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката (66 000лв.) без ДДС в една от следните форми: парична сума по сметка на Възложителя или оргинал на банкова гаранция в полза на Възложителя, банкови сметки: Банка “Инвестбанк” АД, клон гр. Плевен, IBAN BG38IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF, със срок на валидност най малко 30 дни след изтичане крайния срок на договора.

Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с подпис и печат и гриф “Вярно с оригинала”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, образци на документи, указания за участие – приложение 1, технически спецификации – приложение 2, проект на договор – приложение 3, са публикувани в профила на купувача на адрес: www.pleven.bg. Оферти се подават в ” Центъра за административно обслужване” към Община Плевен, пл. Възраждане №4, гр. Плевен 5800. Всяка оферта, трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Дата, място и час за отваряне на офертите: 18.03.2015 г., Община Плевен, пл.Възраждане № 2, Актова зала, ет.1, Час 11:00.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015