Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени[…]

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: по отношение на Техническото задание – Р. Павлов, Секретар на Община Силистра,във връзка с подготовка и представяне на офертите- Р. Тодорова, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343Място/места за контакт: Дирекция ПравнаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции:
обособена позиция № 1 ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка „Автокаско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата в МПС
обособена позиция № 2 „Застраховане на имоти общинска собственост”
1. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка, съгласно чл.249 т.1 от Кодекса за застраховането, раздел ІІ, буква „А”, т.10.1 от приложение №1. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.
2. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС).
3. Застраховка „Злополука на местата в МПС”. Доброволната застраховка “Злополука на местата в МПС” покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила в резултат на ПТП.4. Сертификат „Зелена карта”.5. Застраховка на имоти публична и частна общинска собственост, съгласно чл. 9 от Закона за общинската собственост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66516100Описание:
Застрахователни услуги
Застраховка “Гражданска отговорност” на сухопътни превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Автомобилите, подлежащи на застраховка „Каско на МПС” с териториална валидност в Република България са 17 /седемнадесет/ броя. Автомобилите, подлежащи на застраховка „Каско на МПС” с териториален обхват и в чужбина са 8 /осем/ на брой. Застрахователната защита се предоставя за територията на Република България и чужбина (т.е. с т.нар. сертификат „Зелена карта” за 8 /осем/ броя автомобила. За всички останали автомобили, описани в Приложение №3, териториалният обхват следва да включва единствено територията на Република България.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29903 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител – поставя се в началото на офертата; 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език.По смисъла на §1, т. 16а от допълнителните разпоредби от ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 3. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно търговската му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.4. Представяне на участника;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а-д” от ЗОП Декларацията се подава от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
6. Декларация от подизпълнителя (в случай, че участникът е заявил участие на такъв) / ако е приложимо/;7. Заверено копие от лиценза/разрешението за извършване на застрахователна дейност за съответните видове застраховки, които са предмет на обособената позиция или позиции, за които участва. Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка – видовете застраховки по смисъла на приложение № 1 /КЗ/, по които той има право да извършва застраховане, освен в случаите на покриване на спомагателни рискове при условията на раздел II, буква “В” от приложение № 1/КЗ/.
8. Техническо предложение за изпълнение – включващо:
8.1. Срок на действие на застраховките: минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата посочена в застрахователната полица като начало на застраховката. Пример: Ако към 01.04.2015г. МПС от Списък №3 е с действаща застраховка „ГО” и застрахователното покритие изтича на 28.11.2015г. в 24:00ч., Застрахователят се задължава да осигури застрахователно покритие, след тази дата, считано от 00:00ч. на 28.11.2015г. за срок от 12 месеца.
8.2. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение след постъпване при Застрахователя на всички необходими документи.
8.3. Срок на валидност на офертата – в календарни дни от крайния срок за депозиране на офертите.
Предложението следва да бъде валидно минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти. Предложение с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. Възложителят може да поиска писмено от участниците да удължат срока на валидност на офертата, до момента на сключване на застрахователните полици, съгласно разпоредбата на чл.58, ал. 3 от ЗОП.
8.4. „Общи условия” отделно по видовете застраховки – обхват на покритите рискове, взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователно събитие. Забележка: Към образеца на „Техническо предложение” задължително се прилагат и „Общите условия” на застрахователя (заверено копие). Общите условия трябва да определят ясно и недвусмислено:
1. покритите рискове и изключенията от покритие;
2. условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;
3. задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;
4. задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие.
Ценово предложение;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП на 18.03.2015г от 14:00 часа в сградата на Община Силистра на адрес: гр. Силистра ул. Симеон Велики №33. При подписване на застрахователна полица/договор определеният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 б.”а-д” и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 5 от ЗОП. Източникът на финансиране на обществената поръчка е бюджет на Община Силистра и поделенията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015