Въоръжена, денонощна физическа охрана на обект: Екопътека[…]

BG-Червен бряг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Червен бряг, ул. Антим І № 1, За: инж.Евгения Петрова Николова – гл. експерт, РБългария 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351Място/места за контакт: Община Червен брягИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chervenbryag.bg.Адрес на профила на купувача: http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=72.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Въоръжена, денонощна физическа охрана на обект: Екопътека “Тектонски гребен” – с.Реселец, община Червен бряг.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална прогнозна на поръчката – до 40000/четиредесет хиляди/лв. без ДДС или 48000/четиредесет и осем хиляди/лв. с ДДС.Финансирането ще се извършва с бюджетни средства на община Червен бряг. Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на изпълнителя, в срок до 30 дни след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за извършената работа през съответния месец.
Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на въоръжена,денонощна физическа охрана, съгласно указанията на възложителя, охрана от кражба и други престъпни посегателства, като дейността се извършва при съобразяване с действащото в страната законодателство, което я регламентира.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Реселец, община Червен бряг

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.При изпълнение на поръчката да се съблюдават: действащото в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката.
2. Участниците в процедурата представят:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата-подписан и подпечатан;
– Административни сведения-съгл.образец;
– Техническо предложение-съгл.образец;
– Обяснителна записка – работен план/план за организация и реализация на услугата/, включително методологията на работа;
– Ценово предложение – съгл. образец;
– Декларация за приемане условията на проекта на договор – съгл.образец;
– Срок на валидност на офертата/най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на офертите/;
– Заверено копие от лиценз за извършване на въоръжена охранителна дейност по ЗЧОД;
– Налично техническо оборудване. Минимално изискване – участникът да разполага с мин. 1бр. автомобил.
3. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2015г.
4. Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и печат от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена – 30 %; Техническа оценка – 70 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик, с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в Център за услуги и информация на гражданите в Община Червен бряг, ул.”Антим I” №1, гр.Червен бряг, п.код 5980, в указания срок. Публичната покана, образци на документи, техническа спецификация, проект на договор и допълнителна информация, свързана с поръчката са публикувани на профила на купувача на Община Червен бряг – http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=72
Допълнителна информация може да бъде получена и в Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул.”Антим I” №1, стая 105, ет.1.
Отварянето на офертите по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП, ще бъде извършено на 18.03.2015г., 10.00 часа, в стая 105, етаж 1 в Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул.”Антим I” №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015