“Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие – обемно-устройствено проучване, изработване[…]

BG-Трявна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трявна, ул. Ангел Кънчев № 21, За: инж. Боряна Иванова, арх. Ивелина Кметова, България 5350, Трявна, Тел.: 0677 62310, E-mail: obtryavna@unicsbg.net, Факс: 0677 62149Място/места за контакт: общинска администрация – Трявна, ул. Ангел Кънчев № 21Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obtryavna.org.Адрес на профила на купувача: http://tryavna.acstre.com/currentNews-958-publichna_pokana__u.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие – обемно-устройствено проучване, изработване на подробен устройствен план и проектиране“ .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000Описание:
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката се състои от деветнадесет обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Трявна

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица или свързани предприятия. Всеки участник трябва да има актуални удостоверения за проектантска правоспособност или да има на разположение специалисти със съответни удостоверения за проектантска правоспособност или еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, съобразно изискванията на техническото задание по обособената позиция за която е подал оферта. Когато участникът е юридическо лице или обединение трябва да има сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Всеки участник трябва да има валидни застрахователни полици за всеки проектант, който ще участва при изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, със застрахователни суми съобразно категорията на обекта за който е подадена оферта. Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47 / ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, вкл. подизпълнителите. Срока за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция трябва да е от 50 (петдесет) до 70 ( седемдесет) дни от подписването на договора до подписването на приемо-предавателен протокол от изпълнителя и възложителя за готовите проекти, носещ датата на фактическото предаване на резултата от съответната дейност. Услугата трябва да се извърши качествено при спазване на всички изисквания на нормативната уредба в областта на проектантската дейност. При изпълнение на поръчката могат да участват подизпълнители. Преди сключване на договора за изпълнение избрания участник трябва да представи гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на поръчката по съответната обособена позиция. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица (подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях). В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица (декларации за съгласие за участие като подизпълнители, консолидирани финансови отчети или устави на предприятия доказващи наличието на доминиращо влияние по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на ЗОП за свързани предприятия и др.). За доказване изискванията на възложителя по чл. 47 / ал.1, т.1 от ЗОП, наличието на технически възможности и наличието на сертификат за съответствие на участника със система за управление на качеството, участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – съответствие на техническото предложение с техническата спецификация – К 0,50
П2 – предлагана цена – К 0,30
П3 – срок за изпълнение – К – 0,20

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обменът на информация в хода на процедурата може да се извърши по пощата, по факс и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Поканата и приложенията към нея са публикувани на електронната страница на община Трявна в профил на купувача на следния интернет адрес: http://tryavna.acstre.com/currentNews-958-publichna_pokana__u.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015