„Доставка на компютърно-базирано обучение за ръчен и регистриран багаж и работни станции за Летище Варна и Летище[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Летище Варна, За: Силвена Вичева; Димитър Димитров – Началник Сигурност – Варна; Орлин Банков – Началник Сигурност – Бургас, България 9000, Варна, Тел.: 052 573350; 052 573361; 056 870104, E-mail: silvena.vicheva@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858Място/места за контакт: Летище ВарнаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.fraport-bulgaria.com/.Адрес на профила на купувача: http://zop.fraport-bulgaria.com//vieworder.php?id=c79613ce-be4c-11e4-9aca-001cc4bee2fc.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на компютърно-базирано обучение за ръчен и регистриран багаж и работни станции за Летище Варна и Летище Бургас“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80533100Описание:
Услуги по компютърно обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание, представляващо неразделна част от настоящата Публична покана.
Техническото задание и Проектът на договор са публикувани на профила на купувача/възложителя.
Възложителят ще използва собствени финансови средства за извършване на дължимите плащания по сключения договор. Плащането ще се извърши по банков път в съответствие с предложението на участника, избран за изпълнител, отразено в ценовата оферта.
Няма да бъде отстрен Участник, предложил стойност за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Летище Варна и Летище Бургас

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението – попълва се приложения към поканата образец;
2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, като копие от удостоверение за актуално състояние или копие от удостоверение от търговския регистър на Агенция по вписванията;
3. Техническо предложение за изпълнение изискванията на Възложителя. Техническото предложение следва да съдържа изчерпателно описание на функционалните характеристики и техническите спецификации на предлаганото компютърно-базирано обучение;
4 Обща цена за един оператор, на месец, в лева, без ДДС. Ценовата оферта следва да е на база:
– Тренировъчни сесии за един оператор на месец, независимо от игровото време/брой сесии в рамките на месеца (поне 6 (шест) часа за 6 (шест) месеца);
Забележка: Времето за натрупване на изискуемия минимум тренировъчни сесии се отчита индивидуално за всеки обучаващ се и се следи от Изпълнителя. Изиграните време/сесии над изискуемия минимум, не се заплащат допълнително от Възложителя.
– Тест за всеки обучаем натрупал 6 (шест) часа игрово време в рамките на 6 (шест) месеца;
Забележка: В случай че даден обучаем не е натрупал 6 (шест) часа игрово време в рамките на 6 (шест) месеца, не му се генерира тест и съответно не се заплаща от Възложителя.
В оферираната цена участникът трябва да включи всички разходи по изпълнение на поръчката, включително за транспорт, труд, материали/консумативи, както и командировъчни, разходи за издаване на пропуски (в случай че се изискват) и др.
Забележка: В цената следва да е включено и техническото обслужване на системата;
5. Начин на плащане.
6. Срок за доставка в КАЛЕНДАРНИ ДНИ;
7. Списък със сключени/изпълнени договори с подобен/сходен предмет и обхват, ведно с референции/препоръки и/или други доказателства, удостоверяващи доброто изпълнение. (минимум 1 (един) договор).
8. Срок на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на нейното подаване;
9. Заверено копие на документ, издаден от ГД „ГВА“, удостоверяващ съответствието на компютърно-базираното обучение с нормативните документи;
10. Декларация за съгласие с клаузите на „Кодекса за поведение на доставчиците на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (свободен текст) (http://www.fraport-bulgaria.com – За нас/Управление и ценности).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик. Офертите се представят в деловодството на отдел “Поръчки” – гр. Варна, летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, терминал 3, ет. 1.
Получените оферти ще бъдат отворени на 13.03.2015г. от 11.00 часа в залата на отдел “Поръчки”, Терминал 3, Летище Варна.
При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015