Да се извърши доставка на посевен материал за нуждите на ТП „ДГС Борино”, както следва: Дървесен вид Количество[…]

BG-с. Борино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Борино, ул.Родопи № 20, За: Николай Диков – пом. лесничей при ТП „ДГС – Борино”, Република България 4825, с. Борино, Тел.: 03042 2189, E-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com, Факс: 03042 2661Място/места за контакт: ТП ДГС „Борино”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dgsborino.ucdp-smolian.com; http://www.ucdp-smolian.com.Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=567.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Да се извърши доставка на посевен материал за нуждите на ТП „ДГС Борино”, както следва:
Дървесен вид Количество (кг.) Цена (лв.) без ДДС
1 Abies Concolor (сребриста ела) 1,000 408.00 лв.
2 Picea Pungens (сребрист смърч) 1,000 952.00 лв.
3 Abies Pinsapo (испанска ела) 1,000 402.00 лв.
Общо: 1762.00 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03000000Описание:
Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на посевен материал за нуждите на ТП „ДГС Борино” следва да бъде в количество:
Дървесен вид Количество (кг.) Цена (лв.) без ДДС
1 Abies Concolor (сребриста ела) 1,000 408.00 лв.
2 Picea Pungens (сребрист смърч) 1,000 952.00 лв.
3 Abies Pinsapo (испанска ела) 1,000 402.00 лв.
Общо: 1762.00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1762 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда и двора на ТП “ДГС – Борино” с адрес: с. Борино, ул. “Родопи” №20

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат или участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице /ФЛ/ или юридическо лице /ЮЛ/, както и техните обединения.
Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят документ – договор /споразумение помежду си, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
– Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнение на договора
– Е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума
– Всички членове на обединението/консорциумът са задължени да останат в него за целия период за изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата
-Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.Лицето, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира, като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на настоящата поръчка едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение. До участие в процедурата се допускат само участници отговарящи на изискванията на ЗОП и настоящата публична покана. Участникът изготвя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, записани в публичната покана. Всички разходи за подготовката и участието в процедурата са за сметка на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията към съдържанието на офертите и изпълнението на поръчката, както и образците на документите, които кандидатите следва да представят са публикувани на адреса на профила на купувача, а именно:http://www.dgsborino.ucdp-smolian.com; http://www.ucdp-smolian.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015