Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и реконструкция на съществуващо ел. трасе, с оглед изграждането[…]

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кърджали, бул.България 41, За: Антоанета Овчарова – мл.експерт сектор Общетвени поръчки, РБългария 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: sektor_op_kar@abv.bgМясто/места за контакт: сектор Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kardjali.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=2.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и реконструкция на съществуващо ел. трасе, с оглед изграждането на външно ел. захранване за Регионалния център за управление на отпадъци в Кърджали /РЦУО/.
Изпълнителят следва да извърши следните основни видове работи:
• Изкоп и полагане на кабел 20 кВ.
• Възстановяване и изграждане на ВЕЛ 20 кВ
• Демонтаж и монтаж на съоръжения в ТП Проходна кула на мебелен завод.
• Демонтаж и монтаж на стълбове20 кВ.
• Демонтаж и монтаж на трипроводна линия от АС проводник

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45315300Описание:
Строителни и монтажни работи на електрическо захранване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща стойност на поръчката: до 211 881,58 лв. без ДДС, 254 257,90 с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

211882 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата – Приложение 2
2. Заявление – Приложение 3
3. Административни сведения за участника- Приложение 4.
4. Декларация за регистрация по ЗТР – Приложение № 5
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Приложение № 7
7. Техническо предложение – Приложение № 8.
8. Ценово предложение – Приложение № 9.
Техническото и ценово предложения се представят в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Техническо и ценово предложение”.
9. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Приложение № 10.
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, (когато е приложимо) – Приложение 11.
11. Декларация, съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата – Приложение № 12.
12. Справка–декларация за персонала, необходим за изпълнение на поръчката – Приложение 13.
13. Декларация за ангажираност на членовете на персонала – Приложение 14
14. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – Приложение 15.
15. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата -Приложение 16.
16. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа – Приложение № 17.
17. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 18.
18. Декларация за конфликт на интереси – Приложение № 19.
19. Декларация по по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 20.
20. Декларация по по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 21.
21. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 22.
Условия за изпълнение на поръчката:
• Участникът трябва да е извършил поне 2 (две) еднакви или сходни строителства, изпълнени през последните 5 години считано от дата на подаване на офертата.
Под „сходно строителство” следва да се разбира ново строителство на ВЕЛ 20 kV или рехабилитация на ВЕЛ 20 kV.
• Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум, следните позиции:
– Ръководител на екипа, отговарящ за контрола и изпълнението на поръчката: ръководен служител (електротехник или електроинженер), притежаващ V-та квалификационна група за безопасност при работа и е ръководил изпълнението поне на един обект със сходен предмет. Под обект със сходен предмет се разбира „обект свъзан с изграждането на ново строителство на ВЕЛ 20 kV или рехабилитация на ВЕЛ 20 kV”
– Лица, които ще работят с комплекта машини за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение: минимум двама специалисти с правоспособност за работа с комплекта машини за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение, притежаващи ІІІ-та квалификационна група за безопасност при работа;
– Лица, които ще участват в изпълнението на поръчката: минимум 2 лица с V-та квалификационна група, 2 лица с IV-та квалификационна група и 6 лица с ІІІ -та квалификационна група.
• Участникът следва да разполага с минимум един комплект машини за монтаж на проводници и въжета под механично напрежение
• Срок за изпълнение на поръчката – до 31 май 2015 г.;
• Изпълнението на строително-монтажни работи се извършва съгласно одобрение технически проект за обекта и следва да отговаря на изискванията, описани в Техническото задание ;
• Плащането се извършва в договорения срок, на база документите описани в договора;
• Кандидатите да спазват техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти от тази област.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най – изгодното предложение по всеки показател получава 100 т., всяко следващо по – малко изгодно получава точки съгласно указанията към всеки показател. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайната комплексна оценка на базата, на която се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
1.Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 1 до 100 точки. То трябва задължително да следва посоченото в Образец № 8 съдържание. Техническото предложение подлежи на детайлна оценка съгласно следните тежести на отделните му компоненти:
ТО = СИ х 30% + Г х 10 %
Където:
ТО – е точковата оценка на техническото предложение;
СИ– е точковата оценка на срокът за изпълнение с тежест 30% в комплексната оценка
Г – е точковата оценка на гаранционния срок с тежест 10 % в комплексната оценка.
СИ- Срок за изпълнение /в календарни дни/ след подписване на договора – за най-изгодно се приема предложението, в което се предвижда най-кратък срок за изпълнение /в календарни дни/ и то получава максимална оценка – 100 т. Всяко следващо по – малко изгодно предложение се оценява по формулата, както следва:

СИ= СИ min/СИ n х 100, където
СИ min – е най- краткия предложен срок за изпълнение
СИ n – е предложения срок за изпълнение на n-тия участник

Г – Гаранционен срок – за най-изгодно се приема предложението, в което се предвижда най-дълъг гаранционен срок и то получава максимална оценка – 100 т. Всяко следващо по – малко изгодно предложение се оценява по формулата, както следва:
Г = Гn/ Г max х 100, където
Г max – е най- дългия предложен гаранционен срок
Г n – е предложения гаранционен срок на n-тия участник
2. Оценка на ценовото предложение
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника – определя най-доброто ценово предложение, което ще има за последица най – малък бюджетен разход за изпълнение на поръчката. При оценяването се вземат предвид предложеното цялостно възнаграждение за извършване на доставката, образувана от предложените цени за отделните подобекти, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията. Оценката се извършва на базата на представените единични офертни цени. Най – изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение е това, което ще има за своя последица най- малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват съгласно формулата:
ЦО= Ц х 60 %
Където:
ЦО – е точковата оценка на ценовото предложение;
Ц – е точковата оценка на предложената цена с тежест 60% в комплексната оценка
Най–ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 100 точки. Финансовите точки на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Ц = Ц min/Цn х 100 където
Ц min – е най- ниската предложена цена /цялостно възнаграждение /
Цn – е цената /цялостното възнаграждение / на n-тия участник
При несъответствие между посоченото от участника цялостно възнаграждение и сбора от предложените единични цени за отделните видове работи съгласно техническата спецификация, за верни ще се приемат предложените единични цени.

Комплексната оценка се установява по следната формула:
К = ЦО + ТО , където:
К – е комбинираната оценка на техническото и финансово предложение
Ц е точковата оценка на финансовото предложение
ТО е точковата оценка на техническото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи на тел. 0361/67330 – сектор “Обществени поръчки” . Лице за контакт: Антоанета Овчарова- мл.експерт в сектор „Обществени поръчки” .
Офертите следва да бъдат представени на адрес: гр.Кърджали, бул. “България” №41, “Информационен център” на Община Кърджали, до посочения в обявата срок.
Отварянето на офертите ще се извърши на открито заседание, което ще се проведе на 25.03.2015г.от 14:00 часа в стая 212 , на втори етаж в сградата на Община Кърджали.
Идентификационнен № 92-00-280/2015 – http://www.kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=43

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015