Периодична доставка чрез покупка на строителни материали[…]

BG-Пирдоп

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп при ЮЗДП ДП гр. Благоевград, бул. Цар Освободител №85, За: инж. Николай Гаджанов, Република България 2070, Пирдоп, Тел.: 07181 5151, E-mail: dgspirdop@abv.bg, Факс: 07181 5151Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3/Публични-покани.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка чрез покупка на строителни материали за текущ ремонт на сгради, собственост на ТП ДГС Пирдоп.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000Описание:
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Черна хартия – м2-100
2. Цигли цементови-червени – 500 бр.
3. Летви 3х4-л.м.- 100
4. Коминни тела 25х25 см., 30 бр.
5. Хидроизолация – м2 – 20
6. Лепило за плочки 20 кг. – 15 бр.
7.Цемент 25 кг. – 6 бр.
8. Стиропор 5 см. – м2 – 30
9. Стиропор 3 см. – м2 – 10
10. Минерална мазилка за топлоизолация – 25 кг.
11. ОSB плоскости 122 см. Х 244 см. – м2 – 21
12. Теракот 33х33 см. – м2 – 10
13. Фаянс 20х50 см. – м2 – 20
14. Гипсокартон – м2 – 10
15. Грунд дълбокопроникващ – 10 л.
16. UD профил – 27/30 мм. – л.м. – 30
17. СD профил – 60/27 мм. – л.м. – 30

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект/магазин на територията на гр. Пирдоп или гр. Златица, откъдето заявените материали следва да бъдат получени.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на артикулите се извършва след подаване на заявка от страна на възложителя. Стойността на всички заявки не може да надхвърли сумата по сключения договор. Количеството артикули е ориентировъчно и прогнозно, зависи от нуждата и необходимостта на възложителя, и не обвързва последния да ги закупи в пълен обем. Възложителят може да заявява периодично различни количества от посочените в списъка артикули, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата. Възложителят има право при необходимост да замени един вид артикул с друг от посочените в офертата, но до размера на цената по договора. Участникът трябва да разполага с обект/магазин на територията на гр. Пирдоп или гр. Златица, откъдето заявените материали следва да бъдат получени.
Срокът на действие на договора ще е 1 година, считано от подписването му или до достигане на прогнозната стойност по договора, с което договорът се прекратява.
Срокът за всяка конкретна доставка в рамките на договора ще е не повече от 48 часа от получаване на заявката на възложителя.
Офертата се изготвя, като оферентите използват представените в документацията приложения и трябва да съдържа най-малко:
а) Административни сведения
б) Техническо предложение
в) Ценово предложение
При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на поръчката, техническите спецификации, проекта на договор и образците към документацията са неразделна част от настоящата покана. Настоящата покана с приложенията й е достъпна на интернет страницата на на “ЮЗДП” ДП, гр. Благоевград: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3/Публични покани.html и на ТП ДГС “Пирдоп”: www.dgs-pirdop.com.
Участниците представят офертите си в един запечатан непрозрачен плик, с посочване на предмета на поръчката, пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице -оферент, което подава офертата, както и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертите могат да бъдат подадени на място в сградата на ТП ДГС Пирдоп-гр. Пирдоп, бул. “Цар Освободител” №85, ет. 2, деловодство, по пощата или по куриер. Оферта, изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила реално в деловодството на ТП ДГС Пирдоп в срока, определен за получаване на оферите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на подателя.
Офертите ще бъдат отворени на 25.03.2015 г.в 11.00 ч. в административната сграда на ТП ДГС Пирдоп, гр. Пирдоп, бул. ”Цар Освободител” № 85, ет. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, където се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача на посочения по-горе интернет адрес на възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015