Настоящата покана обхваща доставка по Обособена позици № 1 на термовизионна камера и преносим компютър, и по Обособена[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Технически университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4, За: К. Фъртунов, България 5300, Габрово, Тел.: 066 827555, E-mail: fartunof@tugab.bg, Факс: 066 801155Място/места за контакт: ТУ – ГабровоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tugab.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.tugab.bg/bg/porachki.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата покана обхваща доставка по Обособена позици № 1 на термовизионна камера и преносим компютър, и по Обособена позиция № 2 на спектрофотометър за светлинни източници и яркомер със стандарт за измерване на коефициент на отражение, за нуждите на Технически университет – Габрово за изпълнение на дейности по проект „Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38433210, 30213100Описание:
Спектрометър за емисии
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е в размер на 16338 лева без ДДС от които 6577 лева без ДДС по Обособена позиция № 1 и 9761 лева без ДДС по Обособена позиция № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16338 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Габрово, ул. Х. Димитър № 4

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Удостоверение от Агенция по вписванията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. Оферта – Образец № 1
3. Техническо предложение – Образец № 2 – поставено в отделен плик за всяка обособена позиция;
4. Ценова оферта – Образец № 3 – поставена в отделен плик за всяка обособена позиция;
5. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 4;
6. Проспекти или други материали доказващи съответствието на предложената апаратура с минималните изисквания.
7. Документи/декларация, че участникът притежава собствен или нает оторизиран сервиз, или е сключил договор за поддръжка с такъв.
Минимални изисквания:
-Участникът следва да притежава собствен или нает оторизиран сервиз, или да е сключил договор за поддръжка с такъв за техниката и по двете обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
С min
Т ц = 100 х —————–, където :
C n
“100” е максималните точки по показателя ;
“Cmin” е най-ниската предложена цена ;
“Cn ”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,30, където:
“0,30” е относителното тегло на показателя
Показател 2( П 2 ) “Съответствие с техническите изисквания”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70
П 2 = Т с х 0,70, където:
“0,70” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по петте показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Методиката за оценка е подробно описана в отделно приложение на публичната покана, която може да бъде намерена на интернет страницата на ТУ – Габрово.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 24.03.2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/03/2015