„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на ВСУ „Л. Каравелов“ по шест обособени позиции . Оферта[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Висше строително училище Любен Каравелов, ул. Суходолска № 175, За: Цветелина Стоянова / инж. Борислав Димитров, Република България 1373, София, Тел.: 02 8029137, E-mail: ao_hr@vsu.bg, Факс: 02 8029101Място/места за контакт: ул. Суходолска № 175Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vsu.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.vsu.bg/index.php?pid=1108.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на ВСУ „Л. Каравелов“ по шест обособени позиции . Оферта може да се подава за една, няколко или всички обособени позиции. Варианти не се приемат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000Описание:
Строителни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация, приложена към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. Суходолска № 175 – строителен склад

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка включват доставка до строителния склад на ВСУ „Л. Каравелов“ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, след заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали, включени в съответната позиция.
Видовете материали по обособени позиции са подробно описани в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата публична покана.
Срок за изпълнение на доставките: Срокът за изпълнение на всяка доставка е 24 /двадесет и четири/ часа, считано от получаването на съответната заявка на възложителя. Срокът на действие на договорите за всяка обособена позиция е една година.
Общата цена за изпълнение на договора по всяка обособена позиция се формира на база на единичните цени по видове материали, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Изисквания към изпълнителя:
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи и следните документи:
– Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Минимален срок за валидност на офертите – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015