Настоящата обществена поръчка предвижда ремонт на подкранов път, на кран-мостов двугредов, електрически с електротелфер[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Булгартрансгаз ЕАД, ж.к. Люлин-2, бул. Панчо Владигеров 66, За: Десислава Тодорова – специалист в сектор Процедури по ЗОП, Република България 1336, София, Тел.: 003592 9396467, E-mail: desislava.todorova@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063Място/места за контакт: Отдел Инвестиционна дейностИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg.Адрес на профила на купувача: http://bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publichni-pokani-i-obyavi-4.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка предвижда ремонт на подкранов път, на кран-мостов двугредов, електрически с електротелфер с товароподемност 10 (десет) тона. Отворът на крана е 16.5м. с височина на подема 12 м. Кранът се движи по релсов път с дължина 84 м. и се ползва в лек режим на работа – за пренасяне и установяване на товари, при ремонт и поддръжка на машините в машинната зала на компресорния цех.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтът на подкрановия път включва изпълнението на основни видове работи, както следва:
1. Изработване на Работен проект за организация и изпълнение на строителство (РПОИС), съобразен с изискванията по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
2. Доставка на необходимите материали;
3. Демонтажни работи;
4. Ремонтно-монтажни работи;
5. Единични, комплексни, предпускови и пускови изпитания за извършване на ремонта и операции по пускане крана в експлоатация, геодезическо заснемане;
6. Съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи, съгласуване със съответните органи на ИДТН, подписване на протокол и въвеждане в експлоатация на крана;
7. Осъществяване на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на ремонта и съставяне на технически паспорт по смисъла на Наредба 5 от 2006 г. за Техническите паспорти на строежите;
8. Обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти през гаранционния период на ремонта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

99500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КС “Вълчи дол”

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискв. към Уч-ците и съдърж. на Офертата:1. Деклар. по чл.56,ал.1,т.1,б. „а“ от ЗОП (по образец),съдър. представ. на участника с посоч.на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или др. идентиф.инфо.(идентиф.№ на регистрация и съотв. регистър и/или инфо. от удостов. за актуално състояние, или от екв.документ на съдебен или админ.орган) в съотв. със законодат.на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл.ел.,за кореспонд. при провежд. на про-рата и прил.към нея сл.документи:1.1. Деклар. по 56,ал.1,т.1,б. „б” от ЗОП.1.2. Документи,съгл.чл.56,ал.1,т.1,б.“в” от ЗОП док. за упражн. на проф.дейност по чл.49,ал.1 и 2 от ЗОП,а именно:1.2.1. Завер. копие на валиден документ (Удостоверение и талон към него),удостов.вписването на Уч-ника в ЦПРС за изпълн. на сл. отделни видове СМР, вкл. в обхвата на поръчката,съгл. КИД, позиция „Стр-во”–43.21–„Изграждане на ел. инсталации”,43.31–„Полагане на мазилки”или деклар. за наличието на такава рег. от компет. органи, съгл. Съотв. нац. закон, когато налич.на рег. е опред. със з-н като условие за осъщ. на предмета на наст. ОП или удостов. за налич. на такава рег. от компет. органи, съгл. съотв. нац. закон, когато налич. на рег. е опред. със з-н като условие за осъщ. на предмета на наст. ОП.1.2.2. Завер. копие на валиден документ (Удостоверение) от председателя на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица от ГД „ИДТН” за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техн. Изискв. към продуктите на лицата, извърш. дейност по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръж. с повишена опасност, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения,съгл.Наредба за безопасната експлоат. и техн. надзор на повдигателни съоръж. или деклар. за налич. на такава рег. от компет. органи, съгл. съотв. нац. закон, когато налич. на рег. е опред. със з-н като условие за осъщ. на предмета на наст. ОП или удостов. за налич.на такава рег. от комп. органи, съгл. Съотв. нац. з-н, когато налич. на рег. е опред. със з-н като условие за осъщ. на предмета на настоящата ОП. В случай на участие на Об-ние/Консорциум,което/който не е рег./о като самост./но ЮЛ, документите по т.1.2 се предст. за всеки един от членовете на Об-нието/Консорциума, който ще извършва дейност,свързана с изпълнение на РМР.2. Пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – представя се,когато Офертата, както и др. документи от нея, не са подписани от представл./те Уч-ка, а от изрично упълномощ. от него/тях лице. Пълномощното сл. да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощ. лице има право да подпише Офертата и да представлява Уч-ка в конкр. ОП. Деклар. по чл.47,ал.8 и 9 от ЗОП не могат да бъдат подписв. и предст. от упълномощ. лице.3. Копие на Договора за об-ние,когато Уч-кът е Об-ние,което не е ЮЛ, съгл. ЗЗД, подписан от лицата в Об-нието. Когато в Д-ра не е посочено лицето, което представл. Уч-ците в Об-нието, задълж. се предст. и документ, подписан от лицата в Об-нието, в който се посочва представляв..4. Ориг. на банкова гаранция за участие или копие от док. за внесена гаранция под формата на парична сума в р-р на 995.00 лв.5. Списък (по образец) на техн. лица, вкл.на тези, отг.за к-ла на качеството с посочв.на образов., проф. квалиф. и проф. опит на ръковод. служители на уч-ка, вкл. на лицата, които отг. за извър. на стр-ството . Посоч.на образов. и проф.квалиф. и вид, № и издател на документа (дипломи и/или документи за специализация).В Списъка трябва да бъде посочена инфо. за следн. Техн. лица, както следва: мин. 1 техн. ръководител; мин. 1 заварчик; мин. 1 монтажник; мин.2 техн. лица; мин.1 КБЗ.Мин.изискв. за техн. възможности и/или квалиф. на Уч-ците:Уч-кът сл. да разполага с техн. лица, вкл. на тези отг. за к-ла за качеството, както следва: мин. 1 техн. ръководител; мин. 1 заварчик; мин. 1 монтажник; мин. 2 техн. лица; мин. 1 КБЗ.Удостов. на изискв. е чрез предст. на документа по т. 5.
Продълж. в поле “Доп. информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

6.Списък на стр-вото еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпъл. през последните 5 г., считано от датата на подаване на Офертата (по образец), и:а) посочване на публ. регистри, в които се съдържа инфо. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която инфо. включва данни за компетентните органи, която инфо. включва данни за компет. органи, които са издали тези актове, ст-стта, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на стр-ството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на стр-ството, както и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.Мин изисквания за техн. възможности и/или квалиф. на Участниците:Участникът следва да е изпълнил през последните 5 г., считано от датата на подаване на Офертата, мин. 2 стр-ства еднакви или сходни с предмета на поръчката.Забележка: Под стр-ство еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство и/или ремонт и/или изграждане на нови: подкранови пътища; телфери или други повдигателни електрически механизми (лебедки); електрически инсталации на кранови съоръжения и съгласуване с органите на ИДТН, и въвеждане в експлоатация на кранови съоръжения.Удостоверяването на изискването е чрез предст. на документите по т. 6.; 7. Деклар. по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от Уч-ка/уч-к/ци в Об-ие за липса на свързаност с друг уч-ник (по образец) в съотв. с чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обст. по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП. Деклар. за липса на свързаност по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП не може да бъде представ. от упълномощено лице; 8. Деклар. (по образец) от Уч-ника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на Подизпълнители; 9. Деклар.(по образец) от Подизпълнителите по чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 10. Декларация (по образец) от Уч-ника/уч-ник/ци в Об-ние по чл.56,ал.1, т. 11 от ЗОП;11.Деклар. (по образец) от Уч-ник по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП;12.Деклар.(по образец) от Уч-ника/уч-ник/ците в Об-ние по чл.3, т. 8 и чл. 4 от ЗЗИФОДРЮПДРС;13. Споразумение по ЗЗБУТ (по образец);14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника (по образец).15.Техническо предложение (по образец); 16.Ценово предложение (по образец); 17.Деклар. от Уч-ка за срок на валидност на Офертата, който не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подаване не Офертата.
Срок за изпълнение на поръчката: 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Акт обр.2 за откриване на ремонтната площадка до подписване на Констативен акт за приемане на ремонта на подкрановия път.
-Гаранция за авансово плащане (по образец).
Възложителят ще организира оглед на ремонтната площадка за всички Уч-ници, получили наст. документация. По време на огледа Уч-ците ще могат да задават въпроси, произтичащи от настоящата Публична покана и приложенията към нея и/или огледа.Огледът ще се проведе от 11:00 часа на 18.03.2015 г. Място на срещата – пред КС „Вълчи дол” (след гр. Вълчи дол в посока гр. Добрич, след разклона за с. Брестак– в ляво).Участниците следва срок до 12:00 часа на 17.03.2015 г. да представят Списък с трите имена, ЕГН и мобилен № за връзка на своите представители, които ще участват при огледа. Уведомяването трябва да стане по факс на номер 02/925-0063, като същият следва да бъде адресиран до Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД, с копие до Десислава Тодорова.
Изискванията за сключване и изпълнение на договора за възлагане на наст.ОП се съдържат в документа “Указ. за подготовка на оферта”, неразд.част от наст. Публична покана.
Свободен достъп до наст. Публична покана и прил. към нея може да намерите на ел. страница на “Булгартрансгаз” ЕАД -http://bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publichni-pokani-i-obyavi-4.html .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2015