Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантски услуги за упражняване на строителен[…]

BG-гр. Бяла, Област Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” №29, За: инж. Коста Стоянов, Р. България 9101, гр. Бяла, Област Варна, Тел.: 05143 2379, E-mail: mayor@byala.org, Факс: 05143 2379Място/места за контакт: гр. Бяла, Област Варна, ул. „Андрей Премянов” №29Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala.org.Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD6DD084E-0ACE-4673-A419-EAAEFF358B1F%7D.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантски услуги за упражняване на строителен надзор на обект:„Ремонт и реконструкция на летен театър”, финансиран по Мярка 4.1. „Развитие на Рибарските области“, Подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на Рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., Договор за безвъзмездна помощ № 421/01.10.2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000Описание:
Строителен надзор по време на строителството

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката обхваща следните дейности:
1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;
2. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ и
3. Изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7/2007г.
Строителният надзор ще включва дейности, с които ще следи за:
– Законосъобразно започване на строежа;
– Извършване на СМР съобразно одобрени инвестиционни проекти и спецификации;
– Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве;
– Опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР;
– Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации;
– Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
– Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
– Издаване на технически паспорти на строежите.
– Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18903 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на град Бяла

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците в процедурата:
Общи условия за участие
1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 от ЗОП
Участниците следва да притежават лиценз, удостоверяващ правото му да извършва дейност по упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие на лиценз и основен списък към него, удостоверяващи правото на участника да извършва дейност по упражняване на стр. надзор или декларация (свободен текст), че е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол като посочи № на лиценза, име и град под който може да бъде намерен в публичния регистър.

4. Минимално изискване за Технически възможности
Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За „услуга, сходна с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор.
За доказване на това изискване се представят:
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга – Образец № 6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:
а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или
б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване:
T – Обща техническа оценка;
Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)
Относителна тежест на показателите за оценяване:
T = 50 точки, максимална стойност
Фn = 50 точки, максимална стойност
1. Техническа оценка T – максимален брой 50 точки
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:
TN
Т = ————– x 50
TMAX

ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, относно Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение
TMAX – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти
Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение – Максимален брой точки
9, формирани както следва:
1. Обосновка и стратегия – максимален брой 3 точки;
2. Организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора – максимален брой 3 точки;
3. Процедури за контрол по изпълнение на дейностите – предмет на поръчката – максимален брой 3 точки;

2. Финансова оценка – Фn – максимален брой – 50 точки
Оценка на финансовото предложение.

Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

Фn = Цmin / Цn х 50, където:

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти
Цn – цената предложена в n-тата оферта
Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

Оn = Тn + Фn, където

Оn – общата оценка на n-тата оферта,
Тn – техническата оценка на n-тата оферта,
Фn – финансовата оценка на n-тата оферта.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайната дата за подаване на офертите.
Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи:
• Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
• Представяне на участника –Пр. №1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодат.на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
– доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП:
Участниците следва да притежават лиценз, удостоверяващ правото му да извършва дейност по упражняване на стр.надзор, съгл. чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие на лиценз и основен списък към него, удостоверяващи правото на участника да извършва дейност по упражняване на стр. надзор или декларация (свободен текст), че е вписан в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол като посочи № на лиценза, име и град под който може да бъде намерен в публичния регистър.
• Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл.документите му за съдебна регистрация) – оригинал;
• При участник обединение – Копие на дог. за обединение, в който е предвидено разпредел. на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката –Пр. №2;
• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълн. и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предвидените подизпълнители – Пр. №3;
• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Пр. №4
• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Пр. №5;
• Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на общ. поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказат. за извършената услуга – Пр. №6;
Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
• Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обст. по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 9
• Декларация чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП – Пр. № 10;
• Предложение за изпълнение на поръчката – Пр. №7 -оригинал и приложенията към него ;
• Ценово предложение – Пр. №8 оригинал;

Забележка: Получаването, разглеждането и оценката на офертите ще се извърши по ред, определен в чл. 49 – 51 от Вътрешните правила на Община Бяла, публикувани на официалната интернет страница на Общинска администрация Бяла на интернет адрес -http://e-obp.eu/bp/Links/2c2248a6-723e-42c5-94ef-ce437ec2071c

ВАЖНО!
Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 23.03.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бяла – гр. Бяла, област Варна, ул. „Андрей Премянов” №29, Заседателна зала. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Допълн. информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат намерени на сайта на Община Бяла в раздел профил на купувача:http://e-obp.eu/bp/Document/%7BD6DD084E-0ACE-4673-A419-EAAEFF358B1F%7D

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015