“Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Национална спортна база” ЕАД, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, За: Евелина Гюрова, България 1164, София, Тел.: 02 9300767, E-mail: nsb_ead@abv.bg;Място/места за контакт: Дирекция “ЕСФОПТК”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsb.bg/buyersprofile/bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM за нуждите на “Национална спортна база” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64210000Описание:
Услуги по пренос на данни и съобщения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на настоящата поръчка, възлагана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и посочените от Възложителя изисквания в публичната покана и приложенията към нея.
Участниците в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4, т.2, трябва да отговарят на изисквания за регистрация на участниците, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката, а именно:
– Участникът да притежава „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс -радиочестотен спектър”
Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено копие на „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър”
Изисквания гарантиращи качеството на изпълнението на поръчката:
– Участниците да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съгласно предмета на поръчката.
Това обстоятелство се доказва с представянето на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника.
Изпълнението на услугите следва да се извършва при спазване на Закона за електронните съобщения и другите действащи нормативни актове на РБългария.
Пълната формулировка на изискванията за изпълнение на поръчката, към участниците се съдържат в Приложенията към публичната покана , публикувани на интернет страницата на Възложителя, секция „Профил на купувача”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка (К – 100 т.) се изчислява по следната формула:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10, където:
K 1 Месечна абонаментна такса за тарифен план 1
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 2,00 лв., получава максимален брой т. (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока абонаментна такса, получава с 5 т. по-малко.
К 2 Месечна абонаментна такса за тарифен план 2
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 9,90 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока абонаментна такса, получава с 5 т. по-малко.
К 3 Месечна абонаментна такса за тарифен план 3
Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 24,90 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока абонаментна такса, получава с 5 т. по-малко.
К 4 Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 1
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,17 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока цена, получава с 5 т. по-малко.
– Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията – собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи
К 5 Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 2
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,10 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока цена, получава с 5 т. по-малко.
– Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията – собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи
К 6 Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 3
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,07 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока цена, получава с 5 т. по-малко.
– Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията – собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи
К 7 Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи)) за тарифен план 1
Участник предложил 50 или повече включени минути, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, предложил по-малко от 50 минути, получава с 5 т. по-малко.
К 8 Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) за тарифен план 2
Участник предложил 300 или повече включени минути, получава максимален брой точки /10 т./, а всеки следващ участник, предложил по-малко от 300 минути, получава с 5 т. по-малко.
К 9 Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) за тарифен план 3
Участник предложил 1000 или повече включени минути, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник, а всеки следващ участник, предложил по-малко от 1000 минути получава с 5 т. по-малко.
К 10 Допълнителни услуги и преференции
Участниците предлагат възможности за мобилен Интернет, пакет минути за разговори към абонати в страни от ЕС, програма за служителите на Възложителя и web базирано приложение и/или други, които по усмотрение на участника водят до икономическа полза за Възложителя.
– В случаите, в които даден участник предложи услуги и преференции, които водят до най-голяма икономическа полза за Възложителя, то той получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ с 5 т. по-малко.

Офертите се класират по сумарно полученият бр. т.от всички показатели за Крайната оценка (К). Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015