„Предоставяне под наем на транспортна, тежка и специализирана строителна техника за осъществяване дейността[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1157.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне под наем на транспортна, тежка и специализирана строителна техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“.
С писмена заявка Възложителят посочва конкретното място и вида техника, която участникът следва да осигури на обекта в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката.
Обществената поръчка е с две обособени позиции, както следва:
– първа обособена позиция с наименование: „Предоставяне под наем на транспортна техника с голяма товароносимост ” съгласно техническа спецификация /Таблици №1 и №2/ от Приложение №1- 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения адрес “Профил на купувача” и
– втора обособена позиция с наименование: „Предоставяне под наем на тежка и специализирана строителна техника ”съгласно техническа спецификация /Таблица №3/ от Приложение №1- 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения адрес “Профил на купувача” .
Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция.
Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубриката “Профил на купувача” на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60180000Описание:
Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

– за първа обособена позиция – в зависимост от нуждите на дружеството;
– за втора обособена позиция – в зависимост от нуждите на дружеството.
Прогнозната стойност на първа обособена позиция е в размер на – 33 000 лв. без ДДС
Прогнозната стойност на втора обособена позиция е в размер на – 33 000 лв. без ДДС Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На цялата територия на дейност на дружеството

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предоставената техника да отговаря на техническите изисквания посочени в техническите спецификации. 2.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сума от единичните цени за наемите на предоставената техника, за съответната обособена позиция.
3.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора;
4.Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на елeктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана на адрес: yruseva@wik-stz.com. Неразделна част от всяка фактура е приемопредавателен протокол за извършената услуга.
5.Участникът да разполага с минимум 1 брой от описаната в техническата спецификация техника.
6. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи:
– Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация;
– Копие на валидно ADR разрешително за товароносимост /от 6 т. до 8 т./ – отнася се само участниците за първа обособена позиция;
– Участникът да разполага със собствена или наета техника. Наличието на собствена техника се доказва с копия на талоните за регистрация на МПС в КАТ – за първа обособена позиция и талони за регистрация в КТИ и договори за закупуване на машините (в зависимост от вида на машината) – за втора обособена позиция, а наличието на наета техника – с договор за наем от който е видно, че участникът разполага с нужната такава, за целия срок на изпълнение на договора за обществената поръчка; Участникът трябва да разполага с минимум 1 брой от описаната в техническата спецификация техника.
– Техническо предложение, съдържащо описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата, подпечатано и подписано от управляващия дружеството, за съответната обособена позиция, отговарящо на съответните технически спецификации.
– Ценово предложение (изготвено за всяка от обособените позиции, съгласно техническата спецификация за ОП1 /Таблици №1 и №2/ и за ОП2 /Таблица №3/) – в лева, без ДДС, подпечатано и подписано от управляващия дружеството;
– Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Състезателната цена по първа обособена позиция ще е сбор от крайните цени в таблица № 1 и таблица № 2.
Състезателната цена по втора обособена позиция ще е крайната цена в таблица №3.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти.
Документ, който не е на български език се представя преведен.
При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.
Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.
Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.
За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците.
За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК.
Когато договорът се подписва от упълномощен представител, се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015