Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел[…]

BG-Камено

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Камено, ул. Освабождение №101, За: Галина Николова-секретар, Р България 8120, Камено, Тел.: 05515 2093, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480Място/места за контакт: Общинска администрацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kameno.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kameno.bg/bg/public-orders/50-ПУБЛИЧНА%20ПОКАНА%20Предоставяне%20на%20услуги%20от%20медицински%20персонал.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус и оказване на неотложна медицинска помощ; извършване на основни диагностично- терапевтични процедури – измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инсулин, инжектиране на предписани лекарствени средства, обработване и превързване на рани и др.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85141000Описание:
Услуги, предоставяни от медицински персонал

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на услуги от медицински персонал за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на бившата поликлиника на гр. Камено

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите да бъдат предоставяни – всеки работен ден от 19,00 ч. до 7,00 ч. на следващия ден, а в почивни дни и дните, обявени за официални празници – 24 часа в денонощието.
Офертата следва да съдържа:
– Данни за лицето което прави предложението;
– Предложение за изпълнение на услугата и изискванията по т.2, вкл. кратка анотация на дейността на участника, примерен график и разпределение на дейностите; техническа обезпеченост за предоставяне на услугите.
– Ценово предложение;
-Срок на валидност на офертата – не по малко от 60 календарни дни от датата на представяне на офертата;
– Удостоверение за регистрация на лечебното заведение по чл.40 ал.9 Закона за лечебните заведения и издадено от Директора на Регионалната здравна инспекция
– Списък на лицата, които ще предоставят услугата, съдържащ трите имена, образование, образователно-квалификационна степен, специалност, придружен с копия от съответните дипломи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015