З А П О В Е Д №71 гр. Габрово 27.2.2015 г на директора на Севернцентрално[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северноцентрално държавно предприятие ДП, ул. Бодра смяна 3, За: Димитър Чинчев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg, Факс: 066 800094Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: scdp.bg.Адрес на профила на купувача: scdp.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

З А П О В Е Д №71 гр. Габрово 27.2.2015 г на директора на Севернцентрално държавно предприятие ДП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000Описание:
Леки автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно документацията

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Тn = Оn + Цn + Сn + Kn , където

О – Отстъпка за артикули извън спецификацията (от официален действащ каталог )
Оn = (On / Omax) *5
On отстъпката на n-тия участник
Оmax e максималната предложена отстъпка

Ц – Цената предложена съгласно ценовото предложение за еднични бройкина артикули.

Цn = (Цmin / Цn) *25
Цn цената предложена от n-тия участник
Цmin e минималната предложена цена

С – Срок на доставка в дни (не по-малко от 2 дни)

Сn = (Сmin / Сn) *10
Сn срока предложен от n-тия участник
Сmin e минималния предложен срок.

К – Качество – 60т.

Комисията оценява качеството на предложените мостри изискани съгласно документиацията на поканата.
Оценките за качество са както следва:

Отлично качество – 60точки
Добро качество – 40точки
Незадоволително качество – 20точки
Славо качество – 0 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015