Предмет на настоящата поръчка е„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1”Дора Габе”, гр.Сандански”. Поръчката[…]

BG-Сандански

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ №1 Дора Габе, ул.Шипка № 3, За: Ели Котова, Република България 2800, Сандански, Тел.: 089 4453786, E-mail: odz1_doragabe@abv.bgМясто/места за контакт: ул.Шипка № 3Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://odz1-sandanski.com/proceduri.html.Адрес на профила на купувача: http://odz1-sandanski.com/proceduri.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1”Дора Габе”, гр.Сандански”.
Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ № 1 – МЕСО, МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОЗИЦИЯ №2- ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ – ЗИМА, ЛЯТО
ПОЗИЦИЯ № 3 – ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПОЗИЦИЯ № 4 – ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15810000, 15811100, 15511000, 15100000, 03311000, 15300000, 15831000, 15800000Описание:
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хляб
Мляко
Месо и месни продукти
Риба
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Захар
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

в образците към публичната покана са приложени прогнозни количества.Доставките ще се извършват по предварителна заявка от детското заведение в зависимост от нуждите, като оферирането и заплащането става по предложени от изпълнителя/ ите единични цени

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64960 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОДЗ №1″Дора Габе”, гр.Сандански, ул.”Шипка”№ 3

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. Общи изисквания
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, обявени от възложителя в публичната покана и указанията за участие в обществената поръчка.
Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото Възложителят установи някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани участник, за който е налице едно от следните обстоятелства : представените документи са постъпили след изтичане на крайния срок; не са представени всички документи, изискани от възложителя и не може да се прецени дали участникът отговаря на изискванията на възложителя; участникът не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, указанията за участие или Техническите спецификации.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме да отговаря за действията и бездействията на подизпълнителя като за свои действия и бездействия.
Б. Специфични изисквания
1.В зависимост от позицията за която кандидатства да притежават :
По Позиция № 1 – Месо, мляко, риба, месни и млечни произведения най- малко 1/едно/ собствено или наето транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на меса и месни изделия и снабдено с хладилна камера. Автомобилът трябва да притежава удостоверение от РЗИ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/ транспортно средство/ за превоз на меса и месни продукти и Удостоверение от БАБХ/ОДБХ за транспорт на месо и месни изделия или еквивалентни удостоверения;
най- малко 1/едно/ собствено или наето транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на мляко и млечни продукти, снабдено с хладилна камера. Автомобилите трябва да притежават удостоверения от РЗИ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/ транспортно средство/ за превоз на мляко и млечни продукти и Удостоверение от БАБХ/ОДБХ за транспорт на мляко и млечни продукти или еквивалентни удостоверения;
По Позиция №2- Плодове, зеленчуци и консерви
най-малко 1/едно/ собствено или наето транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на пресни зеленчуци и плодове. Автомобилът трябва да притежава удостоверение от РЗИ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/ транспортно средство/ за превоз на плодове и зеленчуци или еквивалентно;
По Позиция № 3 – Други хранителни продукти
най- малко 1/едно/ собствено или наето транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на основните хранителни продукти, включени в позицията и снабдено с хладилна камера. Автомобилът трябва да притежават удостоверения от РЗИ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение/ транспортно средство/ за превоз на стоките по обособената позиция и Удостоверение от БАБХ/ОДБХ за транспорт на основните хранителни продукти, включени в позицията – за които се изисква такова или еквивалентни удостоверения;
Позиция № 4 – Хляб и хлебни произведения
най-малко 1/едно/ собствено или наето транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хляб. Автомобилът трябва да притежава удостоверение от РЗИ за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /транспортно средство/ за превоз на хляб или еквивалентно;
2.Да притежават поне една собствена или наета складова база и/или търговски и/или производствен обект, в които кандидатът произвежда или съхранява продуктите и изделията като:
2.1.Същите да бъдат оборудвани с необходимите хладилни съоръжения за съхранение на продуктите и изделията;
2.2.Да притежават Удостоверение за регистрация на обектите за производство или търговия с хранителни продукти
Да притежава сертификат по БДС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015