Доставка и монтаж на контейнери в жп кариера Карлуково[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания железопътна инфраструктура, бул.Княгиня Мария Луиза № 110, За: Силвия Тодорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323715, E-mail: s_todorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/03/06/2015-пп-026-„доставка-и-монтаж-на-контейнери-в-жп-кариера-карлуково”/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на контейнери в жп кариера Карлуково

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 44211100Описание:
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Фургони, използвани на строителни обекти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, монтаж на 6 броя офис контейнери и 1 брой санитарен контейнер в жп кариера Карлуково, както следва:
1.Оборудван модул – санитарен 240/600 см – 1 бр. със следните основни характеристики:
– Размери – височина 2,2 m; ширина мин. 2,40 до 3,00 m ; дължина 6,0 m +/- 5%
– Конструкция – стоманена, поцинкована
– Стени и покрив- сандвич-панели с топлоизолация;
– Под – водоустойчива плоскост
– Самостоятелни помещения- едно цяло или две отделения
– Прозорци – за всяко помещение по 1 бр., отваряеми мин. 50%
– Подово покритие- теракот/гранитогрес
– Вход/изход – врата с размери 80×190 cm
– Самостоятелни клетки (тоалетни) – с врати със заключващ механизъм – мин. 2 бр.
– Мивки – с огледало, разположено над тях – мин. 2 бр.
– Ел. оборудване
– Ел. инсталация – вградено окабеляване за осветителните тела с необходимия цокъл; да бъде изпълнена с дефектотокова защита;
– Ел. табло- за външен монтаж (разположено извън обема оборудвания модул-жилищен контейнер) ІР 54;
– Осигурен куплунг за връзка с контактната мрежа извън оборудвания модул – жилищен контейнер с индустриален контакт с IP65, монтиран на стената
– Контакти 220 V – 2 бр. тип “Шуко” с IP65
– Осветление – осветителни тела с ІР 65, с луминесцентни осветители ЛOT мин. 1х36 W /за всяко помещение по 1 бр. /но не по малко от 2 бр. общо/
-Ел. ключове – ключове за задействане с ІР 54, разположени в близост до вратите от вътрешната страна;
– ВиК инсталация – с възможност за присъединяване към външни ВиК мрежи
– Бойлер – 1 бр. с полезен обем 80 l; мощност 3 kW;
1.1. Оборудване за отопление, вентилация и външно осветление:
– Конвекторно отоплително тяло – мощност мин. 2 кW
– Външно противовлажно осветително тяло – защита ІР 54, мощност /W/ – 60 W

2. Оборудван модул – жилищен контейнер(офис) 240/600 см – 6 бр., със следните основни характеристики на всеки един от тях:
– Размери – височина 2,2 m; ширина мин. 2,40 до 3,00 m ; дължина 6,0 m +/- 5%
– Конструкция – стоманена, поцинкована
– Стени и покрив- сандвич-панели с топлоизолация;
– Под – водоустойчива плоскост
– Самостоятелни помещения- едно цяло или две отделения
– Прозорци – за всяко помещение по 1 бр. с размери 80х100 cm; /но не по малко от 2 бр. общо
– Подово покритие- балатум / ламиниран паркет
– Вход/изход – врата с размери 80×190 cm
– Ел. оборудване:
-Ел. инсталация – вградено окабеляване за осветителните тела с необходимия цокъл; да бъде изпълнена с дефектотокова защита;
-Ел. табло- – ІР 44; 10 А (за осветлението) и 2 х 25 А /за останалите консуматори/
– Осигурен куплунг за връзка с контактната мрежа извън оборудвания модулен – жилищен контейнер /санитарен/ с индустриален контакт с IP65, монтиран на стената
– Контакти 220 V – 2 бр. тип ” Шуко”, за всяко помещение по 1 бр. /но общо не по малко от 2 бр./
– Осветление – осветителни тела с ІР 21, с луминесцентни осветители ЛOT мин. 1х36 W /за всяко помещение по 1 бр. /но не по малко от 2 бр. общо/
– Ел. ключове – ключове за задействане с ІР 21, разположени в близост до вратите от вътрешната страна;
– Конвекторно отоплително тяло – мощност мин. 2 кW,
– Климатик система “сплит” – отдавана мощност /ефективност / мин. 9000BTU
– Външно противовлажно осветително тяло – защита ІР 54, мощност /W/ – 60 W
2.1..Окомплетовка на вътрешното обзавеждане
– Стол посетителски /метален/ – 40 бр.
– Офис стол /въртящ/ – 4 бр.
– Бюро /мин размери:70/140 см/ – 4 бр.
– Маса /мин размери: 70/140 см/ – 8 бр.
– Шкаф за дрехи /гардероб/ размер ш/д/в мин. 40/50/160 – 54 бр. / шкаф за дрехи може да бъде заменена с двойни модули 80/50/160 см при съотв. намаляване бройката наполовина и запазване на финансовия параметър/
– Хладилник с горна камера – с общ обем 160 литра – 6 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48285 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

жп кариера Карлуково

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участниците са подробно изписани в приложенията към поканата и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на ДП ” НКЖИ”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 21.03.2015 г., в 14:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015