„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в НБУ „Михаил[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК, ж.к. Славейков, За: Кремена Димитрова и Недялка Господинова, България 8010, Бургас, Тел.: 056 588800, E-mail: lakatnik@lakatnik.orgМясто/места за контакт: КанцеларияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lakatnik.org.Адрес на профила на купувача: www.lakatnik.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

брой закуски за 545 ученика

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44418 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НБУ “Михаил Лъкатник” – гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Видовете храни предвидени за доставка са описани в Спецификация 1, съдържаща съответна информация за вида на храната и хранителните продукти и калкулация.
Приготвяната и доставяна храна трябва да отговаря на следните изисквания:
– Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;
– Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;
Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
– Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;
– Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
– Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;
– Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.
– Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.
– Храната и хранителните продукти следва да бъдат приготвени в кухня-майка, регистрирана в Областната дирекция по безопасност на храните по реда на чл.12 от Закона за храните.
– Храната и хранителните продукти се доставят от изпълнителя на определеното за целта място – ученически стол на НБУ ”Михаил Лъкатник” – гр. Бургас.
– Изпълнителят съставя седмично меню с предлаганите от него закуски.
– Доставката на закуските се извършва ежедневно, по подадена по телефона заявка на възложителя, подадена до изпълнителя предходния работен ден.
– Заявката включва информация за количеството и разпределението на храната за доставяне.
– Заявената храна се доставя по график утвърден от директора.
– Закуските следва да бъдат индивидуално опаковани по подходящ начин, в опаковка за еднократна употреба и разпределена според заявката на възложителя. Същата се предава на определените за целта служители на възложителя със съставения за нея сертификат за качество /търговски документ за храни от животински произход/. За предаването се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.
– На всяко пето число от месеца, изпълнителят представя на възложителя отчет /сборна ведомост/ за доставената храна, съдържащ меню по дати и стойността на доставената храна, както и фактура за дължимата сума за плащане.
– Стойността на опаковката, разходите за опаковането на храната и транспортните разходи за доставка се включват в предложените от участника единични цени на храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

– Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се допускат.
– Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител.
– Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на участника.
– Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в Публичната покана.
– Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език или да са придружени от превод на български език.
1. Одобрявам Документацията за участие в процедурата – от Приложение №1 до Приложение № 12
2. Срок за осъществяване на поръчката от 14.03.2015 г. до 14.03.2016 г.
3. Място на изпълнение на поръчката: НБУ „Михаил Лъкатник” – гр. Бургас.
4. Критерий за избор на изпълнител: най – ниска предлагана цена.Участниците не могат да предлагат цена, по-висока от прогнозната стойност за 1 бр. закуска, а именно – 0, 50 лв. с ДДС.
В случай, че двама или повече кандидата предложат една и съща най-ниска цена, изпълнителят ще бъде определен, чрез теглене на жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация можете да изтеглите от сайта www.lakatnik.org в меню “АКТУАЛНО” -> “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” . Там са всичките необходими документи за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015