Прогнозните стойности без включен ДДС по обособени позиции са както следва : – Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни[…]

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bgМясто/места за контакт: Община КовачевциИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Прогнозните стойности без включен ДДС по обособени позиции са както следва :
– Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти за Домашен социален патронаж” – 16281,13 лв.
– Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Домашен социален патронаж” – 2689,45 лв.
– Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за Домашен социален патронаж” – 474,11 лв.
– Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Домашен социален патронаж” – 1423,35 лв.
– Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти за Домашен социален патронаж” – 5260,66 лв.
– Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош– 416,09 лв.
– Обособена позиция № 7 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Целодневна детска градина с.Лобош” – 1092,29 лв.
– Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош – 1650,22 лв.
– Обособена позиция № 9 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Целодневна детска градина с.Лобош ” – 897,43 лв.
– Обособена позиция № 10 „Пакетирани хранителни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош – 1365,28 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15300000, 15500000, 15810000, 15890000Описание:
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневна детска градина с.Лобош, по обособени позиции”:
– Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти за Домашен социален патронаж”
– Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Домашен социален патронаж”
– Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за Домашен социален патронаж”
– Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Домашен социален патронаж”
– Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти за Домашен социален патронаж”
– Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош”
– Обособена позиция № 7 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Целодневна детска градина с.Лобош”
– Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош
– Обособена позиция № 9 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Целодневна детска градина с.Лобош ”
– Обособена позиция № 10 „Пакетирани хранителни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош.
В рамките на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши поредица от доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневна детска градина с.Лобош. Вида, количеството и пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва да отговарят на посочените изисквания в Раздел VIII „Технически спецификации“ и на приложената таблица на хранителни продукти, неразделна част от публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Домашен социален патронаж с.Сирищник и Целодневна детска градина с.Лобош.

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да е изпълнил поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП.ЗАБЕЛЕЖКА* За доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка ще се считат : За: – Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти за Домашен социален патронаж” – извършени доставки на хляб и хлебни изделия.- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Домашен социален патронаж” – извършени доставки на месо и месни продукти, риба и яйца;- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за Домашен социален патронаж” – извършени доставки на мляко и млечни продукти;
– Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Домашен социален патронаж” – извършени доставки на пресни и консервирани плодове и зеленчуци;- Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти за Домашен социален патронаж” – извършени доставки на пакетирани хранителни продукти;
– Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош– извършени доставки на хляб и хлебни изделия; – Обособена позиция № 7 „Месо и месни продукти, риба и яйца за Целодневна детска градина с.Лобош” – извършени доставки на месо и месни продукти, риба и яйца;- Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош – извършени доставки на мляко и млечни продукти;- Обособена позиция № 9 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци за Целодневна детска градина с.Лобош ” – извършени доставки на пресни и консервирани плодове и зеленчуци;- Обособена позиция № 10 „Пакетирани хранителни продукти за Целодневна детска градина с.Лобош – извършени доставки на пакетирани хранителни продукти. Участникът следва да разполага със сертификат, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните или еквивалент.Участникът следва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката.За доказване на тези обстоятелства, участникът следва да представи:
– Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, който да съдържа стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, придружен от удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. – Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. – „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент.- „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ или еквивалент – Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства , или заверено копие на договор за наем на транспортното средство. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности важат за обединението като цяло, а към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участниците в настоящата процедура или от упълномощени техни представители – лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Пликът с офертата на участника, следва да има съответното обозначение, както следва: Община Ковачевци С.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник За участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: наименование на обществената поръчка и обособената/ите позиция/и за която кандидатства. В долният ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail.
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове след изтичане на срока за приемане на офертите.
Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се проведе на 20.03.2015 г. в 10:00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци от назначената комисия. Публичната покана е публикувана на електронната страница на община Ковачевци – http://www.kovachevtsi.com в раздел „Профил на купувача“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015