“Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за училищните моторни превозни[…]

BG-Полски Тръмбеш

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ, ул. Училищна 25, За: Павлина Аспарухова Минева, РБЪЛГАРИЯ 5180, Полски Тръмбеш, Тел.: 06141 6389; 0885 253795, E-mail: sou_pt@mail.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sou-pt.com.Адрес на профила на купувача: www.sou-pt.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за училищните моторни превозни средства на СОУ „Ц.Церковски” гр. П.Тръмбеш”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000, 09132000, 09134200Описание:
Горива
Бензин
Дизелово гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

31 000 л.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” – ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
Настоящата поръчка може да се изпълнява само от лица,отговарящи на следното условие:
-могат да осигурят място за зареждане на МПС на територията на град Полски Тръмбеш. Това обстоятелство се доказва с регистрация на обекта.
Всяка оферта задължително да съдържа
1.Представяне на участника – образец № 1;
2. Техническо предложение – образец № 2 ;
3. Ценово предложение – образец № 3;
4. Декларация за приемане условията на договора – образец № 4;
5. Декларация по чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП за изпълнение на подобни обекти – образец №5
6. Декларация за наличието на база за изпълнение на поръчката на територията на гр.Полски Тръмбеш– образец № 6;
Офертата се представя от участника в запечатан непрозрачен плик. На плика се записва:

гр. Полски Тръмбеш, ул. Училищна № 25
“Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Гориво за дизелови двигатели / за училищните моторни превозни средства на СОУ „Ц.Церковски” гр. П.Тръмбеш”

Процедура при еднакви предложения
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни и не може да се определи изпълнител, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между класираните на първо място оферти

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от максималната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по банкова сметка на СОУ „Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш при УниКредит Булбанк – клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 10 UNCR 75273142656600, BIC: UNCRBGSF.
Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.
Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Разплащането се извършва по следния начин: Цената ,която възложителят ще заплати е цената на горивните материали на колонка в деня на закупуването им, намалена със съответната отстъпка.
Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане в 10-дневен срок след доставката на последната партида за месеца и получаването на фактурата.
Основание за плащане са следните документи: фактура на изпълнителя придружена от декларация на съответствие на доставената стока – гориво.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва по утвърдена от Директора на СОУ „Ц.Церковски” методика, изразяваща се в определяне на комплексна оценка, изчислена на база икономически критерий, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Отстъпка от цената О = О1 +О2 , където:

О1 – Отстъпка от цената за бензин-А-95Н – 50%,
О2 – Отстъпка от цената за Дизелово моторно гориво 0,005% S – 50%,

където:

О отстъпка участника
О1 = ———————— х 50%, където
О макс.отстъпка.
О отстъпка участника е предложението на оценявания участник по критерия “Отстъпка в цената” за бензин-А-95Н , О максимална отстъпка.- е най-високото предложение по същия критерий, а 50% е коефициент на тежест
О отстъпка участника
О2 = ———————— х 50%, където
О макс.отстъпка.
О отстъпка участника е предложението на оценявания участник по критерия “Отстъпка в цената” за Дизелово моторно гориво 0,005% S, О максимална отстъпка.- е най-високото предложение по същия критерий, а 50% е коефициент на тежест
Максималната оценка, която може да бъде получена е 100 процента.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Сградата на СОУ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” УЛ. “УЧИЛИЩНА” 25
Офертите се подават в стаята на канцеларията – II етаж в сградата на СОУ до 16.00 часа 13/03/2015г.
Публично отваряне на офертите на 16.03.2015г.от 14.00 часа в учителската стая на СОУ „Цанко Церковски” II етаж

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015