Абонаментно обслужване по ремонт и поддържане на персонални компютри и переферни компютърни устройства, собственост[…]

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Търговище към Североизточно държавно предприятие ДП – гр. Шумен, бул.Цар Освободител №22, За: инж.Даниел Колев, Р.България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850Място/места за контакт: ТП ДГС Търговище гр.ТърговищеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgstargovishte.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/?p=210.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно обслужване по ремонт и поддържане на персонални компютри и переферни компютърни устройства, собственост на ТП ДГС-Търговище.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000, 72260000, 72590000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги, свързани със софтуерни продукти
Професионални компютърни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно обслужване по ремонт и поддържане на персонални компютри и переферни компютърни устройства, собственост на ТП ДГС-Търговище – комплексно техническо обслужване на наличните и евентуално закупените през годината персонални компютри и периферни компютърни устройства. Към момента на обявяване на поръчката възложителя разполага с 12 компютъра и свързаните с тях периферни устройства, подробно описани в техническата спецификация до достигане на финансовия ресурс в размер на 900,00/деветстотин/лева.Срокът за изпълнение на поръчката е 01.04.2015 г. – 31.12.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП “ДГС Търговище” гр.Търговище, бул. “Цар Освободител” № 22

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията към публичната покана, която е публикувана на интернет страницата на стопанството със следния уеб- адрес:http://dgstargovishte.dpshumen.bg

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия най-ниска цена без ДДС за ежемесечно обслужване, съобразно одобрения финансов ресурс в размер на 900,00/деветстотин/лева.Цените следва да включват всички разходи на изпълнителят по изпълнението на услугата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в Глава осма”а”, чл.101а и сл. от ЗОП, във връзка със Заповед № 288 от 02.12.2014 год. на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП гр.Шумен.Документацията е публично достъпна на сайта на “СИДП” ДП гр.Шумен и може да бъде получена от деловодството на Възложителя с адрес: гр. Търговище, бул. “Цар Одвободител” №22, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа вкл. до изтичане на крайният срок на валидност на публичната покана.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до16.03.2015 год.-всеки работен ден от от 9.00 часа до 16.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се на адрес : гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител”№22.
Представените оферти ще бъдат отворени на 17.03.2015 год. от 10.00 часа на посоченото място в административната сграда на стопанството, намираща се в гр. гр.Търговище, обл.Търговище, бул.”Цар Освободител” №22

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015