Процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

 • Настоящата процедурата ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.
  Програмата ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020“ – в областта на трудовата заетост и в областта на борбата с бедността и социалното изключване.
 • Основна цел на програмата:
  • Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.
  • Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
 • Кой може да кандидатства /само самостоятелно/:
  • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на РБ;
  • Допустими кандидати са предприятия от всички сфери на бизнеса, в т.ч. и новорегистрирани такива.
  • „Работодател“ е всяко ФЛ или ЮЛ, извършващо стопанска дейност;
  • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
  • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.
 •  Какво финансира програмата:
  • Разходи за персонал /за възнаграждения, за командировки/;
  • Разходи за услуги (на вече наетите лица), в т.ч. и
  – разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;
  – разходи за застраховки на придобито обзавеждане и оборудване;
  – разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
  – разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;
  • Разходи за строително монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи ако са насочени към осигуряване на достъп за хора с увреждания;
  • Разходи за организация и управление до 10 % от общите допустими разходи по проекта.
 •  Кои са допустимите целеви групи:
  • Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 313);
  • Продължително безработни и неактивни лица;
  • Безработни или неактивни лица с увреждания;
  • Безработни лица на възраст над 54 г.;
  • Безработни младежи до 29 г. вкл.
 • Процент на финансовата помощ:
  • За микро, малки и средни предприятия до 100 % от общите допустими разходи по проекта;
  • За големи предприятия до 80 % от общите допустими разходи по проекта
 •  Размер на безвъзмездната финансова помощ за проект:
  • Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
  • Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.
 •  Срокове за кандидатстване:
  • Краен срок за кандидатстване: 14.09.2015 г., 23:59 ч.;
  • Проектите се подават само по електронен път, с квалифициран електронен подпис.