Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020г.“

 •  Управляващ орган – Министерството на министерство на труда и социалната политика.
 •  Основната цел – да се повиши качеството на живот на хората в страната чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.
 •  Специфичните цели на програмата са:
  • Повишаване на предлагането на труд и качеството на работната сила.
  • Увеличаване на инвестициите в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.
  • Увеличаване на социалния капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.
 •  Приоритетни оси:
  1. Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва две тематични цели. Едната е за „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата – за „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.
  2. Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” обхваща само по-слабо развитите региони и целевите общности са мигрантите, ромите и други маргинализирани групи.
  3. Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ще подкрепя само проектни предложения за повишаване институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни, както и такива идеи, които допринасят за една по-ефективна публична администрация.
  4. Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ – ще се отпускат безвъзмездни финансови помощи за насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности, недопускането на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. Ще се подкрепя и сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.
  5. Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” – ще подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.
 •  Потенциални бенефициенти: работодатели и клъстери; самостоятелно заети лица; неправителствени организации; образователни и обучителни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; държавни институции; доставчици на здравни услуги; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; държавни предприятия; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията.