Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

 •   Управляващ орган – Министерството на образованието и науката (МОН)
 •  Основни цели:
  • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
  • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
  • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.
 •  Приоритетни оси:
  1. Приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие”. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.
  2. Приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот”. Свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма – да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.
  3. Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване“. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.
  4. Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ – ще подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.
 •  Потенциални бенефициенти: клъстери; научни институти и консорциуми от научни органзации; публични и частни научни организации; висши училища или техни основни звена; изследователи, предприемачи, преподаватели, иноватори, специализанти; доктороанти, постдокторанти, студенти, млади учени, ученици.